Zoznam negativnych emocii

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty v ¾ivote, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Tieto nálady sú èasto výsledkom zlých a stresujúcich zá¾itkov v poµskom apartmáne, ktoré nemô¾eme ovplyvni». Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - pravdepodobne existujú podmienky pre du¹evne choré pocity. Práve to, ¾e sa cítime zahltení, depresívne a smutné pod vplyvom takýchto vecí. Takýto stav by v¹ak mal prechádza» skôr alebo neskôr, a to v èase prechodu èasu. Ako kona», keï sa to nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé stavy trvajú celé tý¾dne? Ztratite kontakt so svojimi blízkymi alebo zanedbáte svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme mali získa» odbornú pomoc - to neznamená niè zlé. Keï dôsledky negatívnych udalostí prevzali vá¹ domov, mô¾e pomôc» klinika du¹evného zdravia.

V pozadí, ako je ambulantný du¹evnej práce overené a certifikované lekári (psychológ, psychiater, sexuológ, psychoterapeut. Mô¾ete by» súèas»ou ich profesionálnej pozornosti a podpory. Na rozdiel od v¹eobecnej mienky, za pomoci týchto doktorov nie sú vyhradené len pre ¾eny postihnú» veµká du¹evnou chorobou - naopak - mala by niekoho hlási» po dlhú dobu s ka¾dým tehotenstvom v oblasti du¹evného problémov - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ veµké. Bez ohµadu na chorobu mô¾e dôjs» k vzniku chorôb, ako je depresia a neuróza. Výrazne bránia ¾ivotu pacientov a sú lieèebné, terapia mô¾e by» naozaj dlhá.

V dôle¾itom termíne na klinike du¹evného zdravia budete ma» mo¾nos» stretnú» sa s psychológiou na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie sa týka plánu diagnostiky, poskytnutia pomoci a urèenia ïal¹ích aktivít, ktoré mô¾u by» napríklad postúpenie psychiatra alebo vykonanie psychoterapie u lekára.