Znalos cudzieho jazyka na urovni c1

Preklad zhotovených textov nie je jasný. Je to nároèná úloha vy¾adujúca veµmi úspe¹né a perfektné ¹túdium jazykov. Èasto je úlohou prekladateµa urobi» rozumné rozhodnutia o koneènom prejave prekladu. Platí to najmä pre literárne preklady. Výber medzi veµmi trvanlivým a obzvlá¹» nákladným prekladom je zriedka výzvou pre prekladateµa. Preklad v¹etkých typov dokumentov v¹ak neexistuje jednoduchý. Dokonca aj vo vedeckých alebo úradných kontextoch sa mô¾u vyskytnú» frázy, ktorých nesprávny výklad mô¾e hovori» s veµkými chybami.

Osoba, ktorá sa zaoberá prekladaním, zvyèajne existuje vo veµmi nepohodlnom postavení. In¹truuje prekladateµa, aby text prelo¾il a plne dôveroval. Nepou¾íva správne údaje z dôvodu nedostatoènej znalosti jazyka, aby mohol skontrolova» preklad textu. Mô¾e sa dosta» zo slu¾by druhého prekladateµa, ktorý vyjadrí svoj názor. Vo vybraných prípadoch je to dokonca nevyhnutné. V tomto prípade sa náklady automaticky zvý¹ia. Èas, ktorý má nájomník strávi» pri tvorbe prekladu, sa tie¾ zvy¹uje. Z týchto dôvodov je v¾dy potrebné zaobstara» slu¾by takej veµkej dôvery, skúsených prekladateµov.

Krakov je známy svojimi spisovateµmi. V ich neprítomnosti sú títo perfektní prekladatelia obvykle skryté. ©koly z Krakova nechcú by» dos» drahé! Dobrý prekladateµ ponúka iba slu¾by s hodnotou jednotlivca. Nie je v¹ak dôle¾ité oèakáva» veµa malých cien, preto¾e èasto, ako vieme, hovorí o rovnako zlej kvalite. Je v¾dy dobré po¾iada» tlmoèníka, aby skúsil svoje spôsoby vo forme predchádzajúcich prekladov. To sa nedá podceòova». Preto sú pri výbere dodávateµa èasto dôle¾ité faktory. Dobrý prekladateµ by nám rád poskytol na¹u prácu v tom èase. Ich znaèka by mala by» pre nás dôle¾itým determinantom.