Zatvorenie spoloenosti krok za krokom 2015

V prípade, ¾e chceme zlikvidova» podnik alebo uzavrie» poboèku, musíme ma» záujem nielen o otázky súvisiace s èinnos»ou, ale aj o registráciu. Nie je dôle¾ité len na to zabudnú», aj keï to berieme ako ¹pióna, ktorý hµadá ná¹ obrat v hotovosti a ktorý dá v¹etkým daòovým úradom, keï sa takýto problém vyskytne.

Pokladòa a ukonèenie práce? Táto otázka pravdepodobne dáva mnohým podnikateµom. Rozsah povinností daòovníka je naplánovaný v zákone ministra financií zo dòa 14.3.2013 v histórii registraèných pokladníc. Mimochodom, pravidlá upravujú celý ¾ivotný cyklus registraènej pokladnice, a to aj od momentu jej vzniku u výrobcu. Regulujú proces dodania a servisu takejto pokladnice. A v pamäti tohto nariadenia musíme: urobi» periodický denný a fi¹kálny výkaz, do 7 dní od skonèenia prevádzky pokladnice musíme vráti» ¾iados» vedúcemu daòového úradu, aby si preèítal pamä» pokladnice. ®iados» musíme vráti» aj vedúcemu daòového úradu, aby sme register z registra zru¹ili. Na individuálnom konci, s pomocou servisného technika, èítame obsah pamäte registraènej pokladnice na základe fakturaèného výkazu kedykoµvek poèas práce pokladnice. Mali by ste ho pripravi» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Nariadenie ukladá povinnos» vypracova» protokol na èítanie obsahu pamäte pokladnice.Ako mô¾ete jednoznaène odhadnú», správy sú choré, aby bolo mo¾né porovna» to, èo sa stalo s pokladnicou s tým, èo ste poskytli v mesaèných alebo ¹tvr»roèných zmluvách. Aby sa predi¹lo zlej situácii, zaujímavým plánom bude vytlaèenie správy za predajné obdobie, ktoré skombinujete so svojimi priznaniami k DPH. Ak ste sa niekde dopustili chyby, budete ma» mo¾nos» vykona» opravu.Je tie¾ potrebné doda», ¾e pri podávaní ¾iadosti vedúcemu úradu, aby si preèítal fi¹kálnu pamä», poskytujeme informácie alebo ako daòoví poplatníci, èerpali z pomoci pre daòovú pokladnicu. Vyplòte vyhlásenie o pou¾ívaní pokladnice. Ak bola suma prijatá za menej ako 3 roky, potom musíme uhradi» zµavu, ktorú sme pou¾ili pri kúpe pokladnice.Ako vidíte, ukonèenie akcie a pokladnice je veµký podnik, ktorý budete musie» prija». Ak sa koniec práce a tá istá likvidácia registraènej pokladnice stretne za menej ako tri roky - budeme potrebova» vráti» príspevok, ktorý sme dostali za fi¹kálnu sumu.