Zariadenia na odstraoovanie prachu vo veukom pousku

V úradoch práce a výrobných halách µudia èasto èerpajú z strojov, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré idú do pra¹ných miestností. Dlhodobá vec oplotenia je urèite príli¹ znepokojujúca pre zdravie zamestnancov. Niektoré druhy opeµovania majú toxický ¾ivot na µudskom systéme. Navy¹e nepriaznivé úèinky pra¹nosti na zamestnancov zhor¹ujú ich úèinnos» v písomnej práci. Niekedy sa opeµovanie re¹pektuje ako horµavé alebo výbu¹né plyny, prach a výpary, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, èo pravdepodobne spôsobí stratu ¾ivota alebo zdravia.

Aby ste to napravili, je potrebné pou¾i» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Prachové odsávaèe alebo priemyselné odpra¹ovaèe sú mechanizmom, pomocou ktorého sa z miestností vyberajú prach, výfukové plyny a výnimoèné priemyselné výpary, ktoré sú zavesené vo vzduchu. Vy¾aduje sa odoberanie zariadení kvôli dodr¾iavaniu predpisov o ochrane zdravia a bezpeènosti a zdravotných kontrolách zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by by» in¹talované èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa v prostredí pôvodu vybrali zneèis»ujúce látky. Pri tomto postupe sa nebudú ¹íri» do v¹etkých miestností. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odvzdu¹òovanie kon¹tantnú recirkuláciu. Odpra¹ovacie zariadenia majú tie¾ rie¹enia, ktoré obmedzujú emisie ¹kodlivých èastíc a prá¹kov do atmosféry.

Pri výbere a in¹talácii priemyselného odpra¹ovacieho systému by ste mali ma» niekoµko veµmi dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé moduly systému odpra¹ovania nemô¾u vytvára» elektrostatické náboje - najjednoduch¹ie bolo zapálenie horµavých plynov. Ventilaèné potrubia, ktoré ovplyvòujú montá¾ny tím, musia by» vyrobené z výrobkov, ktoré sú obzvlá¹» odolné proti korózii a oderu. Tesnos» spojov je mimoriadne dôle¾itá. Vïaka tomu funguje telo efektívnej¹ie, vytvára svojím výkonom, mo¾no to pravdepodobne urobí oveµa dlh¹ie bez poruchy. Netesnosti zlep¹ujú úèinky erózie, mô¾u sa dosta» do vá¾nych bodov v systéme, preto musia by» odstránené èo najrýchlej¹ie.