Zabavne dopravne prostriedky

Jazda na vozidle je jedineèným dopravným prostriedkom, ktorý napriek v¹etkému chce veµa ¹portu a spáli veµa kalórií, èo je dôvod, preèo sa odporúèa vá¾na diéta na bicykli. Pre ¾eny je preto ideálny spôsob, ako strati» pár kilogramov. ¥udia, ktorí chcú ma» bicykel len ako dopravný prostriedok alebo hobby, by mali venova» zvlá¹tnu pozornos» menu, aby sa výlety na bicykli nestali príli¹ vyèerpané. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré pravidlá, ktoré by mali vies» µudí, ktorí jazdia na bicykloch na veµké vzdialenosti. Tu je cyklistická strava pre tých, ktorí milujú jazdu na bicykli:

Raòajky.Nie je nerozumné opakova», ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom dòa. Je príli¹ dôle¾ité poskytnú» nám aktivity poèas zvy¹ku dòa a zvy¹né jedlá dopåòajú túto energiu. Prosperujúcim liekom bude okrem iného müsli s prídavkom banánov a hrozienok alebo mlieènej polievky s cestovinami (al dente je nevyhnutné.Desiatu.U¾ívanie bicyklov je ako premý¹µanie o dobrom obèerstvení, ktoré nám prinesie hodnotu a urobí nás hladom. Prvým komponentom by mali by» jednoduché uhµohydráty, tak¾e sa zaoberá konzumáciou zrelých banánov alebo sendvièov s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, dobrým liekom budú paradajky a èervené papriky.Veèera.Po intenzívnej jazde mô¾eme cíti» silný hlad. A neponáhµajte ju s jedlom hneï po fyzickom cvièení. Akonáhle prídete z výletu na bicykli, v¹etko, èo potrebujete, je pomaranèový d¾ús alebo cereálna li¹ta (napríklad Corny. Sedíme na veµkú veèeru neskôr, keï po úsilí odpoèívame.Hydratácia.¥udia nesmú zabudnú» na správnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ou vecou je pi» dostatoènú dávku kvapalín predtým, ne¾ pôjdete na bicykel. Najvhodnej¹ím rie¹ením bude voda, ¾i» vhodné ¹portové nápoje pre ¹portovcov. Musíte ma» aj pracovníka, ktorý chce denne asi 2 litre vody (vo vz»ahu k pohlaviu a veµkosti tela a úèinky prípadnej dehydratácie, a to najmä vo fyzických podmienkach, okam¾ite zni¾ujú ná¹ výkon, cítia pokoj a zbavujú sa energie.

Cyklistická strava obsahujúca projekty, ktoré som prezentovala, samozrejme nie je náhradou za be¾né jedlá, práve naopak. Av¹ak, nemusíte prejeda»! A pre ¾eny, ktoré majú záujem vybra» si najvhodnej¹iu diétu na bicykli, odporúèame stretnutie s dietetikom, ktorý si vyberie druhy jedál takým spôsobom, ¾e starý je pre nás najvhodnej¹í, nie pre ¹tatistickú osobu.