Vzdelavania zamestnancov

©aty sa nazývajú spôsobom, ktorým by sa malo uskutoèni» ¹tylizovanie pre konkrétne stretnutie, tj pre konkrétny charakter diela. Pokiaµ ide o stretnutia, situácia vyzerá pomerne rýchlo. Na mnohých organizovaných pozvánkach by ste mali v¾dy uvies» informácie o tom, aký druh obleèenia sa od hostí oèakáva, v dobrom stave a znaku re¹pektu k hostiteµovi je vhodné, aby zodpovedal správnemu obleèeniu a preto, ak pozvanie oznaèíme napríklad za ¹aty kód na celkovú èiernu, bude sa s òou zaobchádza» zle, ak bude dominantná èas» ná¹ho obleèenia iná ako èierna. Ak v¹ak pozvánka ne¹pecifikuje, ako chce, aby som sa obliekal do ¹týlu hostiteµa, je v¾dy veµmi dôle¾ité vybudova» prirodzené a estetické obleèenie.

Nie je to naopak, ak by ste mali oblieka» kód na ústne tlmoèenie. Vo v¹eobecnosti sa µudia obávajú, ¾e osoba, ktorá pou¾íva simultánne alebo konsekutívne tlmoèenie, by mala pou¾íva» svoj odev k v¹eobecne uznávaným hodnotám v kancelárskej výrobe. To znamená, ¾e to nie je len va¹a pozícia a prostriedky bytia, ale aj odev, ktorý by mal klientom re¹pektova». V úlohe pánskeho obleèenia je návrh dos» jednoduchý. Výkladový kód odevu má preto súbor, výhodne tmavú, tmavú obuv a ko¹eµu, prednostne bielu, a dobre pochopenú modrú a bledoru¾ovú, nevyhnutne s dlhým rukávom. Zodpovedajúca väzba pre tento úèel. Zále¾itos» ¹atníkov je oveµa zlo¾itej¹ia, na druhej strane si ¾eny mô¾u dovoli» veµa na nejaký úèel. Malo by by», ale predov¹etkým, ma» na pamäti, ¾e poµské aktivity by nemali by» provokatívne. Preto by ¾eny, ktoré pracujú ako prekladatelia, mali vybavi» svoj ¹atník progresívnymi prvkami:

Sukòa - najlep¹ie tmavomodrá alebo èierna, mo¾no v tlmených farbách a minimálne niekoµko centimetrov nad kolenom,Bunda - mala by zapada» do sukne / nohavíc, ktoré sme si obliekli, a predov¹etkým ide o posledný názor, alebo je dokonale zladená. Nemô¾e by» príli¹ vysoká alebo príli¹ malá. ®ijú takzvané bundy nad veµkos»ou, ale povedzme, ¾e existuje rozpor medzi bundou s veµkos»ou a bundou o niekoµko veµkostí, ktoré sú príli¹ veµké,Ko¹ele - ako jeden z úspechov pánskej ko¹ele, prednostne bielej, modrej alebo svetloru¾ovej,Nohavice - v tejto profesii, rovnako ako v ka¾dej ïal¹ej kancelárii vec, µudia mô¾u vyzera» v nohaviciach, aj keï by mali by» nohavice s strih a oblek,Gombíky - nie sú potrebné, ale dodávajú eleganciu. Samozrejme, preto¾e nie sú príli¹ vysoké - optimálna vý¹ka je takmer 7 cm.