Vyhlasenia o zhode a vyhlasenia o zhode

ES vyhlásenie o zhode je súèasné písomné vyhlásenie výrobcu (alebo splnomocneného zástupcu, ¾e jeho práca je presná podµa odporúèaní Európskej únie. Tieto informácie sa musia vz»ahova» na samotný samotný výrobok, ktorý je jasne identifikovaný spoloènos»ou alebo produktovým kódom alebo má iný jednoznaèný odkaz. Výrobca musí podrobi» výrobok analýzam a vykonaniu zmien potrebných na splnenie po¾iadaviek smerníc.

Pred vydaním vyhlásenia o zhode musia by» výrobky podrobené postupom posudzovania zhody a ak je to potrebné (preto¾e vznikajú z osobitných ustanovení, tieto výrobky musia ma» dobré osvedèenia. Postup posudzovania zhody sa zaèína vykonávaním konkrétnych postupností èinností. V skutoènosti sa nazývajú moduly a zvyèajne sa nazývajú veµké písmená. Výber tejto sekvencie si ¾elá výrobca, ktorý ho mô¾e podµa ná¹ho názoru vybra» s návrhmi, ktoré mu boli poskytnuté v informáciách a zaujímavé pre konkrétny výrobok. Pri technicky jednoduchých výrobkoch mô¾e by» sekvencia vz»ahujúca sa iba na samotný modul (napr. Modul A a pri pokroèilej¹ích výrobkoch ide o zlo¾ité postupy (napr. V prípade elektromerov mô¾e výrobca vybra» moduly B + D, B + F alebo H1 . Potom sa dokumentuje rast a výsledky. Výrobca ukladá oznaèenie CE na materiály, ktoré sú vyhlásením o zhode. Veµká pozornos» týkajúca sa vyhlásenia výrobcu o zhode vyplýva zo skutoènosti, ¾e je mo¾né, ¾e výrobok, pre ktorý bola dokumentácia vyrobená, spåòa v¹etky kµúèové po¾iadavky a zároveò je v súlade s platnými predpismi.Dohody o kompatibilite ES by mali obsahova» ïal¹ie informácie podµa nasledujúcej ¹ablóny (podµa práva ministra infra¹truktúry z 11. augusta 2004 v skutoènosti spôsobov deklarovania zhody stavebných materiálov a systému oznaèovania stavebnou znaèkou:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Meno a adresa výrobcu - a ak by ste chceli nejaký èas, aj jeho európska splnomocneného zástupcu3. Toto vyhlásenie o zhode sa stratí za celú zodpovednos» výrobcu (alebo in¹talatéra4. Èo je to materiál deklarácia - identifikátor výrobku, ktorý mô¾e reprodukova» obsah, ak je to nutné - prilo¾i» fotografiu5. Predmet tohto vyhlásenia, ktorý je opísaný vy¹¹ie, sa rovná primeranej legislatíve Spoloèenstva (zoznam6. Odkazy na ¹pecifikáciu alebo fotografiu k harmonizovaným pravidlám, ktorým je pridelené vyhlásenie7. V prípade potreby informácie o notifikovanej spoloènosti, ktorá vstúpila do konania a poskytla osvedèenie8. Ïal¹ie doplòujúce informácie, napríklad: v mene ktorého bola podpísaná, dátum a miesto vydania, pozícia, meno a podpis.Po vydaní vyhlásenia o zhode mô¾e výrobok získa» znaèku CE. Prítomnos» tohto oznaèenia na obale výrobku hovorí, ¾e chce smernice EÚ. Majú záujem o úlohy súvisiace so zdravím a ¾ivotným prostredím, bezpeènos»ou pou¾ívania a stále urèujú nebezpeèenstvá, ktoré by mal výrobca odstráni». Ak výrobok podlieha posudzovaniu zhody, ale nemá vyhlásenie o zhode, nemô¾e sa sta» schváleným na zakúpenie alebo sa nesmie obetova» v oblastiach Európskej únie. Zmluva je odlo¾ená výrobcom alebo v prípade, ¾e má sídlo mimo Európskej únie - jeho európskym splnomocnencom.