Vychova deti vedskej

Anémia, tie¾ známy ako anémia je stav, v ktorom dosahuje obmedzi» mno¾stvo èervených krviniek. Sú bohaté príèinou anémie u mladého mu¾a, pravdepodobne vykona» krvné straty, naru¹ená tým, ¾e produkuje viac èervených krviniek, alebo v klube s obmedzenou ¾ivotnos»ou erytrocytów.Pomimo v¹etko, tam je malý prúd peèene be¾ne vyskytujú u tehotných - postihuje asi 40% tehotných ¾ien. Hoci úspech µudí pri príle¾itosti definície anémie je mierne odli¹ná. Poèas tehotenstva, je v skutoènosti roz¹írenie objemu povahy, zatiaµ èo jeho zriedenie, ktorým je poèet èervených krviniek zní¾ená, potom je anémia je úplne be¾ným javom. V èase tehotenstva hovoríme o vzniku anémie, keï sa blí¾i k poklesu hladiny hemoglobínu pod 10 g / dl alebo hematokritu pod 30%.

To nemení skutoènos», ¾e veµký nedostatok èervených krviniek v budúcom systéme matky mô¾e spôsobi» vývoj plodu a hypoxiu. V hlavnom ¹tvr»roku tehotenstva mô¾e vies» k po¹kodeniu implantácie embrya a dokonca k potratu. V ïal¹ej ¹tvrtine to mô¾e spôsobi» vrodené chyby a v tre»om prípade predèasné doruèenie.

Faktory, ktoré zvýhodòujú anémiu u tehotnej ¾eny, sú v prvom rade konzumácia alkoholu a pálenie cigariet. Ïal¹ím tehotenstvom je mno¾stvo nedostatkov, nedostatok vý¾ivových a vý¾ivových cien v strave, ktorých dopyt rastie pomerne rýchlo v okamihu poklesu tehotnosti. Lieèba anémie chce od jej úrovne pokroku a príèiny. Mierna anémia, ktorá bola stavom nedostatku ¾eleza, sa v¾dy lieèila perorálnymi látkami zvy¹ujúcimi jej poèet. Veµmi zriedkavo sa pridáva aj intravenózny nedostatok ¾eleza, v¾dy je krat¹ia cesta ako pri u¾ívaní doplnkov stravy. Existujú prípady, kedy sa odporúèa aj transfúzia krvi - to je zvyèajne prípad »a¾kých krvácaní ako dôkaz poèas oddelenia placenty.

Anémia je relatívne µahko rozpoznateµná choroba, jej obrazy sú:

únava,slabos»,bolesti hlavy,problémy so slávou a koncentráciou,závraty.

Ak áno, je tehotná, zistíte pri ka¾dom z vy¹¹ie uvedených faktorov, urèite konzultova» s odborníkom, preto¾e ak sa nelieèi, anémia mô¾e poskytnú» príslu¹ným vrodené chyby, a dokonca aj smr».