Vlasy a uees

http://sk.healthymode.eu/kankusta-duo-dobre-a-lacne-opatrenie-pre-chudnutie/

Môj bratranec miluje bavi» sa s vlasmi, v¾dy ho mô¾ete pohladi», vyfúknu» a vymyslie». To je tie¾ naozaj vstrebáva, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo nádherne, jeden mô¾e da» jeden prú¾ok tucet krát, zaka¾dým, keï lepenie vlasov luky na to, alebo vlo¾í man¾etu. Väè¹ina má rada ¹kolské produkcie a varenie pre nich. Jej nedávna tvorba, Princezná Joker, je navy¹e originálna a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. V centrálnom poriadku moja matka zapletala svoje malé copánky s luky, ktoré sú v nich umiestnené. Po chvíli povedala nádherná jedenás»roèná ¾ena nie, nie raz. V interiéri budem kraj¹í ... a zaèalo to. Pol hodiny natáèania a ich vystúpenia. Vyzerala nádherne ako dobrá princezná. A keï sa zaoberala princeznami, rýchlo si to rozmyslela. Bez obáv o posledný, ¾e na zaèiatku výroby predstavenie, menej ako dve hodiny pre¹iel. Zrazu ... úplne zmenil my¹lienky, a vo svojom prejave niekoµko vecí znelo tak, ¾e "nieeee, nemám rád, v èom si nepamätám aristokratov, èo je to jej otrokyòa". Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy do voµnej koky. Na svadbu, samozrejme, ako ona vytvorila vy¹¹ie, u¾ máme zruènos» v ohýbaní vlasov, a zároveò to i¹lo obzvlá¹» rýchlo. Jej matka, na druhej strane, bola na dvadsa» minút hlboká.