Vakuovy tesniaci kru ok pre potraviny

Vákuové balenie potravín je jedným z najvhodnej¹ích systémov na ochranu potravín pred po¹kodením. Zariadenia, ktoré umo¾òujú také balenie výrobkov, sú druhým typom vakuových tesniacich materiálov.Na na¹om trhu sú najzaujímavej¹ie komorové a bezkomorové stroje.

https://br-up.eu/sk/

Pre veµkých výrobcov potravín sú baliace stroje urèené, preto¾e sú urèené na balenie veµkých skupín potravín. Ich cena je pomerne veµká (od ¹tyroch do tucta alebo tisíc zlotých, ale sú veµmi spoµahlivé a s hromadnou výrobou budú plati». Celý proces balenia je oveµa jednoduch¹ie ovláda» a je to veµmi jednoduché. Stroj by mal by» vlo¾ený do zariadenia v súlade s obalom, potom sa na celé zariadenie aplikuje vákuum, vykoná sa zváranie a hermetický kryt je postavený automaticky. Proces mô¾e by» tie¾ urýchlený pou¾itím ¹peciálnych vlo¾iek. Komorové baliace stroje sa èasto odporúèajú pre gastronómiu a sú zvlá¹» platené v stravovacích spoloènostiach. Takéto balenie vám umo¾ní zvládnu» veµa silných strán bez toho, aby ste zamestnávali ïal¹ích µudí. Táto hra zaruèuje, ¾e kàmenie sa nerozpadne, èo platí najmä poèas letného èasu.Pre domácnosti, malú gastronómiu a obchody je venovaná nekomutová zváraèka. Je to teda lacné zariadenie, ktoré je mo¾né zakúpi» za 300-400 PLN, v závislosti od spoloènosti. Obalový proces nie je opakovateµný, zostáva mimo prístroj, iba zadná èas» vrecka je umiestnená v procese. Spoèíva v tom, ¾e zvaríme jednu stranu fólie, vlo¾íme výrobok do vrecka, potom pomocou pásu zvárame novú stranu, zatiaµ èo sa nasáva vzduch. Takýto zváraè musí pou¾íva» rúèky s rýµmi, pomerne drahé, ale zariadenie je urèené na balenie malých ¹ar¾í potravín, tak¾e rolácia tejto fólie je dostatoèná na dlhú hodinu. Stále mô¾ete pou¾íva» ta¹ky urèené pre komorové baliace stroje, èo v¹ak naznaèuje celú prax. Dôle¾itou výhodou tohto typu zariadení je mo¾nos» balenia veµa rýchlych alebo rôznych tvarov tovaru. Èasto sa pou¾ívajú v skladoch, kde je tovar viazaný na po¾iadavky zákazníka.Vákuové balenie je úspe¹né rie¹enie, keï odchádzame napríklad z kempovania alebo výletu. Balené sendvièe budú moderné, aj po niekoµkých dòoch.