Uetovnictvo elbl g

Cylinder hrd je rovnaký ¹pecializovaný valec s rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce poèítajú hasiaci prostriedok, ktorý je pod kon¹tantným tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valenia umo¾òuje rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do pozadia chráneného zariadenia.

Hrdlové valce sa v prípade horµavých výrobkov o¹etrujú primárne na ochranu proti po¾iaru prístrojov v nebezpeènej polohe. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Okrem toho mô¾u by» valce pou¾ívané ako ochrana pred výbuchom prístrojov, potrubí, potrubí, nádr¾í, to je miesto, kde sa nachádzajú prachy a alkoholy ST1-ST3 a hybridné zmesi. Tam je takmer v¹etky odvetvia priemyslu.Malo by sa pamäta» na to, ¾e tieto jedlá musia existova» v certifikátoch a práve o spôsobe potlaèenia výbuchu a hasiacej bariéry. Úspechom výbuchu je certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Av¹ak v prípade hasiacej bariéry ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Válce chcú by» obsiahnuté v tesnej, oceµovej membráne. Diskutované fµa¹e nemô¾u poèas servisných prác predstavova» ¾iadne nebezpeèenstvo. Válce by sa mali aktivova» s minimálnym napätím 100 / 300V na konci zabránenia aktivácii náhodným napätím. Existujú absolútne hrd valce oveµa väè¹ej hmotnosti a v zmluve s poslednými sa vyrábajú s pomerne vy¹¹ím napätím.Typické valce sú prá¹kové. Zmes medu po postreku zni¾uje tlak výbuchu. Vytvára to tým, ¾e neutralizuje atmosféru výbu¹ného prachu.Ak pou¾ívanie be¾ných prá¹kových flia¹ mô¾e spôsobi» väè¹ie straty ako prínosy, pre model vo farmaceutických predajniach sa pou¾ívajú zariadenia potravinárskeho priemyslu, samozrejme hrdlové fµa¹e.Sú tu aj hrdlové fµa¹e naplnené vodnou parou. Majú vodu pri teplote vy¹¹ej ako je teplota varu. Vodná para pova¾uje za úlohu potlaèi» výbuch.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. V kompletnom hrd systéme fungujú vedµa dekompresného systému pre metódu izolácie a výbuchu.