Su zaznamy o predaji povinne

V ére 21. storoèia sú poµské spoloènosti zapojené do konania o softvéri pre fi¹kálne meny. Na námestí je mno¾stvo mo¾ností a registraèných pokladníc vybavených ¹peciálnym softvérom, ktorý umo¾òuje zaznamenáva» predaj a predaj v spolupráci s právnymi normami na splnenie zákonných predpisov.

Na trhu je mnoho programov registraèných pokladníc. Pou¾ite napríklad aplikáciu PLU Manager, èo je program pokladne, ktorý umo¾òuje príjemnú a silnú konfiguráciu pokladnice. Nudný stolný poèítaè, tzv Osobný poèítaè (PC. Veµký poèítaè v¹ak nie je nevyhnutným nástrojom na získanie a zmenu nastavení pokladnice, preto¾e súèasný je mo¾ný pomocou karty pokladnice. Tento program poèíta so zmodernizovaním práce poèas implementácie nových perspektív v zozname PLU, ako aj s ich radmi v èase, keï je u¾itoèné zmeni» nastavenia práce pokladnice. Program PLU Manager je urèený pre subjekty, ktoré chcú by» a pou¾íva» niekoµko registraèných pokladníc súèasne, napríklad pre online a veµké obchodné re»azce, a tie¾ pre ¹pecifické subjekty, ktoré budú slú¾i» svojim pou¾ívateµom prostredníctvom niekoµkých zákazníckych servisných staníc. Vïaka prijatej práci zákazník získa také zariadenia, ako je vydanie predávaných polo¾iek - èlánky a slu¾by a dátové polo¾ky, ako sú spoloènos», cena, sadzba a kód. Aj vïaka funkcii rýchleho predaja pomocou kµúèov mô¾eme editova» celé skupiny tovaru podµa kódu - ich cenu, spoloènos» a servisnú cenu alebo cenu tovaru. Najzaujímavej¹ou vlastnos»ou softvéru je v¾dy mo¾nos» upravova» nastavenia pokladnice pomocou be¾ného stolného poèítaèa nastaveného v operaènom systéme Microsoft Windows. Vïaka tomuto komfortu má zákazník v byte mo¾nos» zmeni» sadzby DPH, hlavièku, heslo, parametre systému, vyrie¹i» otázku vratných obalov, ako aj kµúèe rýchleho predaja na fi¹kálnu sumu. Toto z lo¾iska w.w.w.w.w.w.w. projekt je spôsob, ako stiahnu» a ulo¾i» údaje o predaji na osobnom poèítaèi alebo viac z ich prijatia a objekt na disku tohto poèítaèa je tie¾ nový dátový nosiè, kde nájdu, okrem iného, hodnota predaja a poèet uvedených polo¾iek.

Ako mô¾ete vidie» softvér pre fi¹kálne meny, ktoré existujú veµmi inteligentný a hµada» na internete vo finále nájs» softvér, ktorý najlep¹ie spåòa na¹e oèakávania.