Slu ia na rozdrvenie zeleniny a ovocia

Drviè na zeleninu nie je zariadenie, ktoré je povinné v domácej kuchyni, ale je to urèite veµmi cenné. Ka¾dá ¾ena doma vie, ¾e neustále rezanie zeleniny je tak únavné, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné stretnutie. V tomto prípade stojí za to najmä drvenie, ktoré uµahèí prípravu jedál, ale nie na konkrétne príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je obzvlá¹» dôle¾ité uµahèenie, ale to nebude trva» celý pult, a dokonca aj µudia, ktorí zostávajú v domoch alebo bytoch sa mô¾e úspe¹ne rozhodnú» kúpi» drviè. Stroj narezáva a kotie zeleninu a výrobky, tak¾e za okamih mô¾eme vyrobi» ovocný ¹alát pre rodinu, bez toho, aby sme sa museli vali» so ¹pecifickým krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti tie¾ poskytujú modely, ktoré nielen sekanie zeleniny, ale aj rozdrvi» µad. Keï¾e sa nám nepáèi hra» s µadovým drvením, táto cesta bude urèite cenná. Stojí za to investova» trochu peòazí do krásnej¹ích príkladov, ktoré hackujú nielen zeleninu a výrobky, ale aj ako dôkaz orechov, ktoré mô¾u vytvori» skvelý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektorí drvièi tie¾ pamätajú na funkciu tvorby d¾úsov. Je to veµmi jednoduché, preto¾e pravidelne opité vý»a¾ky èerstvo vylisovaného ovocia dobre ovplyvòujú zdravie a sú ¹»astní, ¾e máme dobrý, ¾iarivý vzhµad. Lacné tzv. „zelené ¹»avy“ alebo tie, na ktoré spôsobujeme zeleninu alebo èerstvé ovocie. Vytvoríme chutné kompozície s pou¾itím kapusta, hru¹ky, hrozno, kivi a dokonca zeler. Drviè zo série mô¾e vytvori» ¹alát na veèeru, ktorý sa vz»ahuje na posledné paradajky, uhorky, peking alebo rímsky ¹alát a reïkovky. A my mô¾eme urobi» ¾mýkané mrkvové ¹»avy (za predpokladu, ¾e máme naozaj dobrý model brúsky, preto¾e mrkva sú veµmi ostré a populárne modely sa s tým nedoká¾u vyrovna». Èo je dobré, mô¾eme tie¾ nakrája» zemiaky na zemiakové placky.