Slu by it spoloenosti koszalin

Sie» Comarch Partner je zalo¾ená na jednom z najzdrav¹ích partnerských my¹lienok v celej krajine. Spoloènosti Comarch sú najmenej 900 spoloèností zo v¹etkých na¹ich. Boli starostlivo vybrané, zvyèajne od niekoµkých a¾ do desiatok zamestnancov. Podliehali podrobnému výberu, aby potenciálni kupujúci poskytli èo najvy¹¹iu úroveò IT slu¾ieb.

Spoloènos» Comarch ponúka na¹im man¾elom v obchode okrem iného:- profesionálny obchod a výnimoèné vzdelávanie,- slu¾by pri dosahovaní zákazníkov,- pomoc z pohµadu regionálneho opatrovateµa,- podpora propagaèných èinností,- inzercia na blízkych webových stránkach a okolí www,- mo¾nos» pou¾itia výrobkov vyrobených na¹imi odborníkmi.Partneri s potvrdenými kompetenciami sa nachádzajú na profesionálnej obchodnej mape programu Comarch Partner Program. Stupeò zviditeµnenia príslu¹nej karty existuje od stupòa obchodnej aktivity daného partnera a od uplatòovania ¹pecifických kritérií predaja.Plán vzia» súhlas menom Comarch a necha» svojho partnera, aby boli postavení pred stretnutie so zástupcom firmy, ktorá sa konala Cyklus ¹kolení v oblasti povoµovania prípravkov a Comarch podpísal priaznivú zmluvu o pomoc.Stojí za to, ¾e sa stane partnerom Comarch, preto¾e metódy tohto názvu sú stále najobµúbenej¹ími obchodnými rie¹eniami v Poµsku a program Partnerstvo je èistý zisk ideálny pre daný ¹port a výrobu. Spoloènos» Comarch ponúka aj ¹peciálne kompetenèné cesty, tj program rozvoja zamestnancov partnerov, ktorí stavajú komunitu zamestnancov spoloènosti Comarch.Prvým krokom k prijatiu spolupráce je vytvorenie formulára ¾iadosti pre èas» www.comarch.pl. Jediné, èo musíte urobi», je zada» na¹e osobné údaje a daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Zamestnanci znaèky sa stretnú so záujmom, aby diskutovali o podmienkach spolupráce.