Sku anie osiva zaealo

©túdia plodnosti u µudí je zalo¾ená predov¹etkým na ¹túdiu ejakulátu. Analýza spermií je základným diagnostickým prvkom na posúdenie plodnosti èloveka.Semen je suspenzia spermií, ktorá pochádza z vajec a epididymidov v zmesi prostatických sekrétov, semenných vezikúl a tubulo-bulbárnych ¾liaz (tzv. Plazma spermií. Hlavným cieµom ¹túdie je spermie.

Kedy má by» test pripravený?Táto otázka by mala by» vykonaná v okamihu, keï po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku (bez udania dôvodu pre prípadné výskumného partnera nevyskytol ¾iadny oplodnenie. To musí by» vykonané na inom spôsobe úrazov v strane rozkroku a na lieèbu testikulárne nádor.

Pred testovanímPred vstupom do ¹túdie je potrebné dosiahnu» urèité ¹tandardy. Negatívne v dôsledku toho mô¾u ovplyvni», okrem iného nevhodne dlhá doba sexuálna abstinencia (vzorky by mala by» získaná v takej polohe vzhµadom 2-7 dní, predchádzajúce ochorenie (najmä tých, ktoré sprevádza zvý¹ené teploty, a a zneu¾ívanie alkoholu. Vzorka by mal tie¾ usilova» o ktoré majú by» prevedené do vyhovujúce prostriedky.Analýza spermií poèíta s jej makroskopickým hodnotením (viskozitou, objemom, pH a mikroskopickými (poèet spermií, ich èerstvos» a pohyblivos». Okrem toho je uvedené mno¾stvo protilátok proti spermiám. Niekedy sa odporúèajú iné testy, napr. Bakteriologické a biochemické testy, ako aj test na hyposomézu.

diagnostikaPri hodnotení neplodnosti sa mu¾om odporúèa aj nový druh hormonálneho vy¹etrenia. Okrem iného sa skúma a celá úroveò voµnej hladiny testosterónu gonadotropínov FSH, LH, prolaktínu a TSH estadriolu a FT4.Poruchy neplodnosti mô¾u by» tie¾ výsledkom autoimunitných reakcií. Zis»ujú sa otázky týkajúce sa protilátok proti spermii v sére a sperme. To je potom takzvaný nepriama imunofluorescenèná technika. Definuje spôsob obmedzenia protilátok so spermou. Musí by» naozaj dobré, aby úplne zastavili svoju plodnos». Príèinou porúch neplodnosti sú èasto infekcie a rôzne spôsoby. V zmysle ich vylúèenia sa uskutoèòujú mikrobiologické testy.