Skratova ochrana kabla

Najbe¾nej¹ou metódou ochrany je ochrana prúdu pou¾ívaná v elektrickej kon¹trukcii. Ochrana prijímaèov, motorov, transformátorov a distribútorov je dôle¾itá a ich najdôle¾itej¹ou úlohou je chráni» káble. Metóda ochrany proti skratu pri drôtoch je z mnohých rokov rovnaká. Zlo¾itou technikou je dôle¾itá ochrana proti pre»a¾eniu. Voµba bezpeènosti vy¾aduje efektívnos» ochrany, ako aj staré pre»a¾enie drôtov a káblov.

Predpisy a mno¾stvá týkajúce sa kon¹trukcie elektrických zariadení stanovujú minimálne po¾iadavky, ktoré zariadenia vy¾adujú, s prihliadnutím na zariadenia s bezpeènostnými prvkami, ako sú typ zabezpeèenia, emócie, efektivity a polohy. Existujú situácie, v ktorých sú po¾iadavky nároènej¹ie a bezpeènos» chce existova» certifikovaná. Vplyv na to isté znamená, ¾e in¹talácia bude organizovaná. Ak ide o ¹peciálne miestnosti vystavené po¹kodeniu elektrických in¹talácií, po¾iadavky na kvalitu sa automaticky stanú veµmi veµkými.Ochrana proti skratu je najbe¾nej¹ím typom ochrany. Je povinné sedie» v akomkoµvek elektrickom obvode, tak¾e hneï na zaèiatku vedie v pozadí okruh, rovnako ako tam, kde dochádza k zní¾eniu zá»a¾e drôtov, napríklad zní¾ením prierezu vodièov alebo pou¾itím iného vodidla. Na rozdiel od okolností, umiestnenie ochrany proti skratu v obvode okruhu nie je tak jasné a èisté, ako by sa mohlo zda». Je dôle¾ité necha» ich v priestore najmenej 3 m od tohto nového prvku. Vzhµadom na tento segment, od poboèky po ochranu je samozrejmé, ¾e je zrejmé, ako bola nain¹talovaná bezpeènos» pred ním, rie¹enie funguje tak, ¾e pravdepodobnos» skratu na poslednom prvku je zlá. Rovnaká závislos» sa pozoruje aj v systéme drôtov, ktoré spájajú zdroje energie transformátory, batérie alebo generátory s rozvádzaèom za predpokladu, ¾e je ochrana umiestnená v rozvádzaèi na strane obvodu. Tieto dve výnimky sú prípustné, ak je krátkodobé skratovanie správnej ochrany proti skratu odolné.Problémom, ktorý je opísaný, je zaplati», ¾e je znaène zlo¾itý a málo pou¾itých a v skutoènosti je v domácej kon¹trukcii v¹etkých nás.