Sekanie masa thermomix

Sekáè na huby je telový lis, ktorého cieµom je rozbi» kúsky mäsa na plátky správnej hrúbky (vo vz»ahu k potrebám, na v¹etkých ¹írkach má hnetenie rovnakú hrúbku. Práca zariadenia urýchµuje a zlep¹uje proces prípravy kotlety pri zachovaní èerstvosti, citlivosti, ¹»avnatosti a hmotnosti mäsa. Tento efekt je zaruèený pásmi ¹peciálne tvarovaných no¾ov vyrobených zo ¹peciálnej nehrdzavejúcej ocele, ktoré vykonávajú presné rezanie mäsa, ¹pirálovito rozmiestnené na rotujúcich hriadeµoch.

Lis na kotlety sa pou¾íva v stravovacích zariadeniach a obchodoch, kde sa hovädzie mäso nachádza v perspektívach ro¾kov, repy a steakov; bravèové mäso rozbité na bravèové kotlety, zábaly, bravèové prú¾ky, steaky, reïkovky; hydinové mäso vyrobené pre de Volaille; porcie grilu. Rezaèka umo¾òuje pripravi» nespoèetné mno¾stvo zlomkov rezu v krátkom èasovom intervale - pribli¾ne 800 porcií v hodinovom procese, prièom mäso urèite nie je zmrazené, ani nemô¾e by» kos». Prevádzka stroja je veµmi prirodzená, vïaka rie¹eniam pou¾ívaným výrobcom - poloautomatické ovládanie, vymedzenie prevádzkového a prevádzkového priestoru pre zaistenie zdravia obsluhy (bezpeènostný prístup k záva¾ným, kon¹trukèné zmeny ovplyvòujúce spotrebu energie zní¾ené o 45%, redukcia èinnosti zamerané na celý cyklus drvenia (skrátená pracovná hodina, le¹tené puzdro s pevnými tvarmi uµahèuje èistenie (lisovacie prvky by sa mali umýva» a su¹i» po ka¾dom spojení s potravinami, je zakázané umýva» celý stroj vodným lúèom. Tichá prevádzka samotného zariadenia a prevod oleja sú mo¾nými výhodami stroja. Kotletiarka spåòa v¹etky normy (CE, Dire. 2006/42 / EC a EN 60204-1: 2010 - elektrická bezpeènos». Výhody vrtuµníkov Maga hodnotili u¾ívatelia a porotcovia Medzinárodného veµtrhu v rozli¹ovaní (zlatá medaila. Kúzelník, ako výrobca zariadení pre potravinársky priemysel, stavajúci na zruènostiach a pocitoch získaných od roku 1990, kladie na skupinu, jednoduchos», inteligenciu rie¹ení, trvanlivos» a ¹iroký výkon. Spoloènos» postupne zvy¹uje na¹u schopnos» zahrnú» ïal¹ie stroje: krájaèe, krájaèe, mäsové stroje, tzv vlci.