Riadenie finanenej knihy

Ekonomický controlling je neoddeliteµnou súèas»ou controllingu v akejkoµvek vá¾nej spoloènosti. Ovládanie je zábavné urèi» potrebu finanèných opatrení, ziskovos» metód financovania spoloènosti, náklady a zisk a finanènú likviditu, ako aj názor na efektívnos» kapitálových investícií.

Ovládanie je mo¾né rozdeli» do troch fáz:- plánovanie,- vykonávanie, \ t- kontrola.

Prvýkrát bol controlling pou¾itý v tridsiatych rokoch v USA. Narazil na starý kontinent, predov¹etkým vïaka nemeckým spoloènostiam. Mô¾eme pozorova» jeho neustály vývoj od pä»desiatych rokov. Do svojho vlastného sveta pri¹iel hlavne vïaka poboèke medzinárodných korporácií, hoci e¹te väè¹ie opatrenia a stredne veµké spoloènosti, niekedy dokonca nie celkom vedome, zaèínajú zavádza» nástroje riadenia. Je µahké vidie», ¾e s controllingom ideme vytvára» v¹ade tam, kde sa tieto aspekty objavia na èele:

- decentralizovaný systém riadenia v spoloènosti,- Spoloènos» sa zameriava na presne definované ciele,- Bol zavedený motivaèný systém, ktorý slú¾i na to, aby spoloènos» fungovala efektívnej¹ie,- je implementované mana¾érske úètovníctvo, ktoré umo¾òuje pou¾itie racionálnych finanèných rozhodnutí,- dobre fungujúci systém zhroma¾ïovania informácií,

Zavedenie princípov finanènej kontroly do spoloènosti automaticky núti ¾eleznice vo svojej ¹truktúre. Zlep¹uje sa organizaèná ¹truktúra, systém finanèného vyrovnania a obeh dokumentov v spoloènosti. Vykonávanie riadneho finanèného controllingu nie je bez príslu¹ných IT programov. Finanèný controlling kladie osobitný dôraz na efektívne riadenie spoloènosti, èo nezále¾í na tom, kedy pracujeme s vedením úètovníctva.