Registraene pokladnice v bytovych dru stvach

Pokladòa, známa ako pokladòa, ako auto musí by» vybavená periodickou prehliadkou. V prejednávanej veci v¹ak musí by» táto revízia splnená najneskôr do dvoch rokov od nového preskúmania alebo fiskalizácie. Prehµad pokladne, cena krízy osciluje v stenách od 100 PLN do 200 PLN spolu s prístupom.

Povinnos» kontrolova» pokladnicu pochádza z dobrých právnych predpisov. Právnym základom dvojroèného obdobia vykonávania previerok pokladne je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení od § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 o podmienkach pou¾ívania registraèných pokladníc. Podµa zákona, a tak s ustanoveniami èlánku 61 ods. 3 Trestného zákona, neplnenie alebo predèasné vykonanie kontroly pokladnice je známe ako nesprávne úètovníctvo a hrozí ulo¾ením pokuty za fi¹kálne trestné èiny. Av¹ak lacnej¹ou mo¾nos»ou pre ka¾dú dvojroènú revíziu je jej ka¾doroèný rast. Pokiaµ ide o preskúmanie registraèných pokladníkov, mali by ste tie¾ pamäta» na urèenie správneho momentu, ktorý sa pripravuje na základe daòového poriadku. Podµa èl. 12 ods. 3 tohto zákona sa lehoty uvedené v máji vykonávajú s dátumom posledného dòa v horúcom mesiaci, ktorý zodpovedá poèiatoènému dòu, a ak takýto dátum neexistoval v aktuálnom mesiaci - v aktuálny deò toho mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly pokladnice spoèíva na ¾ene, ktorá pou¾íva daòovú pokladnicu. Vlastník musí informova» servisného technika o potrebe takéhoto preskúmania do dvoch rokov od poslednej kontroly. Pokladník pokladne by mal v priebehu 5 dní odo dòa doruèenia daòového oznámenia pripraveného pou¾ívateµom vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice (v podstate § 31 ods. 4 zákona.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo v prvom rade skontrolova» stav v¹etkých kontrolných peèatí, stav bývania, èitateµnos» fi¹kálnych dokumentov, pracovný program, správnos» prevádzky, stav pamäti a stav batérií.Napokon, vyhýbanie sa úèinkom sankcií zo strany daòového úradu by daòovník mal dáva» pozor na dátum kontroly registraènej pokladne.