Registracia registraenej pokladnice

Dòa 1. januára 2015 som uzavrela zákon, ktorý ïalej sprísnil skupinu podnikateµov, ktorí nepodliehajú povinnosti registrova» svoj predaj v pokladnici. Ak ste nevyu¾ili pokladnicu a¾ do poslednej fázy, u¾ sa to mení. Veµa to znamená koniec, ¾e aj µudia, ktorí vedú ekonomickú kampaò, budú nútení kúpi» pokladòu. Preto¾e je to obrovský príspevok do rozpoètu ka¾dého podnikateµa, dnes stojí za to vidie», v akom meradle mô¾ete získa» náhradu za takýto nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí si kúpili registraènú pokladòu a ktorí zaregistrovali svoj predaj, majú základ pre ¾iados» o úhradu vzniknutých nákladov. S cieµom po¾iada» o takéto priznanie sa musia splni» urèité formality. Podµa zákona mô¾ete získa» spä» 90% kúpnej ceny registraènej pokladnice bez DPH, ale táto výhoda nesmie prekroèi» 700 PLN. Nepochybne, mo¾nos» získa» vrátenie peòazí je silnou správou pre ka¾dého podnikateµa, ktorý nemá rád peniaze.

- Nesmieme zabudnú» na uplatnenie osobitnej ¾iadosti na daòový úrad, v ktorej rozhodneme o vý¹ke pou¾itých finanèných prostriedkov a uvedieme adresy ich prijatia. Musíte tie¾ vráti» presný dátum, kedy sme zaèali zaznamenáva» predaj na konkrétnej pokladnici. Tento dokument je tie¾ významný, nemô¾eme zabudnú» na jeho predlo¾enie.

Ak chcete získa» náhradu za nákup pokladnice, musíme by» schopní preukáza» nákup. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie peòazí raz, v rámci jedného vyhlásenia. Ak vezmeme do úvahy v¹etky pochybnosti týkajúce sa súèasnosti, ako po¾iada» o vrátenie dane, nájdeme v stavbe mno¾stvo informácií - tu je k dispozícii mno¾stvo materiálov. Urèite nie sme jediní, pre ktorých je potreba kúpi» pokladòu úplne novou krásou. Vïaka poradenstvu skúsených ¹pecialistov v¹ak nebudeme môc» kúpi» len tie správne peniaze, ale budeme môc» získa» aj úhradu nákladov vzniknutých v priebehu nákupu.

Kde si mô¾em kúpi» pokladòu? Nákup fi¹kálneho zariadenia mô¾e by» uskutoènený tak v internetovom obchode, ako aj v stacionárnych predajniach. Mali by sme pamäta» na to, ¾e by byt bol autorizovaným distribútorom a ¾e by tie¾ ponúkol servisné slu¾by.