Psychologicky vyznam peoazi preeo peniaze sposobuju sustredenie na seba

V nových èasoch má profesia psychológa veµký význam. Akonáhle náv¹teva psychológa bola pre nás veµmi hanebná a túto skutoènos» sme skryli pred ostatnými. V súèasnosti si spoloènos» uvedomuje výhody psychológa. Preto sa presúva na väè¹í poèet µudí, ktorí sú odhodlaní nav¹tívi» posledného ¹pecialistu. Ale nie ka¾dý vie, èo má psychológ. Doteraz sa táto profesia neustále zamieòa s inými profesiami, preto¾e mnoho µudí sa podieµa na du¹evnom zdraví µudí, ako je psychiater alebo terapeut. Èo odli¹uje profesiu psychológa od nových profesií?

Písa» túto profesiu je predov¹etkým o poskytovaní psychologických slu¾ieb, najmä o psychologickej diagnostike, rozhodovaní a poskytovaní názorov a poskytovaní psychologickej pomoci. Aby ste sa stali psychológom, musíte najprv získa» magisterský titul v psychológii, absolvova» stá¾ a sta» sa psychológom Regionálnej komory psychológov.Psychológ je povolaním verejnej dôvery, ktoré od osoby, ktorá túto profesiu vy¾aduje, vy¾aduje profesionalitu, ale aj bezchybný charakter, ktorý bude pracova» v súlade s profesijnými etickými ¹tandardmi. Psychológ je vedomie, ktoré je orientované na poskytovanie pomoci a podporu µuïom, ktorí o tom v danom momente snívajú. Spoloènos» dôveruje µuïom, ktorí spravujú verejné trusty. Toto povedomie by preto malo by» povinné, preto¾e sú to len zárobky zdravotníkov a cudzincov.Psychológ je tie¾ slobodným povolaním, ktoré sa vyznaèuje vysokými názormi a vedomos»ami, ako aj zapojením sa do èinnosti.My, obyèajní be¾ní µudia veµmi èasto identifikujeme psychológa s psychiatrom. ¥udia, ktorí tieto profesie praktizujú, sa vlastne o tom pohybujú, ale treba pripomenú», ¾e majú celkom odli¹né oblasti. Stojí za to pripomenú», ¾e psychiater neustále spolupracuje s psychológom, èo mô¾e spôsobi» zmätok týchto profesií dôvery verejnosti inými µuïmi.