Psychologicka konzultacia v c tetine

Vo va¹ich vlastných èinoch existujú rôzne situácie. Niekedy nás mô¾u niektorí z nich premôc» alebo nás znièi». Nie sme neustále v byte, aby sme sa objektívne pozerali na na¹e problémy. Mô¾eme sa ocitnú» vo forme, v ktorej momentálne nemô¾eme hovori» so známou osobou a ¾iada» o radu alebo jednoducho po¾iada» o radu.S na¹imi problémami sa nemusíme ob»a¾ova» - je normálne, ¾e v¹etci chceme pomáha», podporova» alebo sa zameriava» na dôle¾itú cestu. V úspechu na¹ich problémov stojí za to ís» na psychológa, ktorý nám pomô¾e. Niekedy staèí jedna konzultácia na opätovné získanie pocitu pohody. To by sa v¹ak stalo, ¾e ná¹ problém bude veµmi »a¾ký a ¾e na jeho rie¹enie bude potrebné viac práce. Potom nám psychológ mô¾e ponúknu» psychoterapiu, ktorá nás povedie »a¾kým momentom v jedení a pomô¾e nám získa» psychologickú rovnováhu.Musíme sa pozrie» na to, ako si vybra» psychológa?Na zaèiatku sa mô¾eme opýta» na¹ich µudí, èi niekomu dôverujú. Ak nenájdeme lekára na príkaz, mô¾eme úspe¹ne vyhµadáva» reklamy na internete. Existujú stránky, ktoré odkazujú na rebríèky lekárov v danej práci a umo¾òujú pacientom ponecha» si názory na konkrétneho odborníka. Tak¾e, pravdepodobne, nám pomô¾u v sade lekára, ktorý splní va¹e po¾iadavky.Je potrebné, aby sme nevedeli len a len názory iných µudí. Ako posledná mo¾nos» by sa va¹e vlastné pocity mali nachádza» na perfektnom mieste - aby sme mohli plánova» èas strávený v ordinácii lekára a zdieµa» s nimi va¹e body a pocity. Psychológ musí nadchnú» na¹u bezpeènos» - aby sa ¹pecializoval na problém, s ktorým ho priná¹ame. Niektorí lekári mô¾u na konkrétnom mieste zahrnú» serióznej¹ie vy¹etrenie, preto stojí za to vyjadri» sa k odborným kompetenciám. Urèite nájdeme radu o nich vo vy¹¹ie uvedených rebríèkoch, ktoré sú na webovej stránke vá¹ho lekára.