Psychika starych uudi

V podmienkach pra¹nosti s látkami, ktoré predstavujú nebezpeèenstvo výbuchu, je vhodné vzia» do úvahy zariadenia a kon¹trukcie certifikované podµa ATEX, ktoré boli navrhnuté a splnené v súlade so smernicou ATEX platnou v regiónoch EÚ.

V praxi som v podmienkach poprá¹enia prá¹kami farby mal uhlie alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, v prvom rade je potrebné zabezpeèi» správne odpra¹ovanie. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu z atexu úspe¹ne eliminuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale na efektívne vylieèenie súm je vhodné uzavrie» riadne pripravené a mo¾no aj dobré technické, technologické a procedurálne rie¹enia. Aké rie¹enia?

Odstraòovanie prachu ATEX pri realizáciiPri práci je odsávanie prachu ATEX (dobré v súlade s európskymi smernicami obmedzené na:- s pou¾itím miestnych viazacích prostriedkov, ktoré by mali by» umiestnené v blízkosti zdrojov, ktoré vy¾arujú výbu¹né atmosféry, sú riasy samonosnými ramenami, priemyselnými kapucòami alebo ¹peciálnymi prísavkami,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých jemnozrnné klastre (na dôkaz o obrábacích strojoch, priemyselné vysávaèe by mali by» pou¾ité pre tento projekt,- dobré uzemnenie pracovných zariadení a individuálneho systému na odstránenie prachu, preto¾e mô¾e spôsobi» elektrostatické náboje - uzemnenie zabraòuje tejto èinnosti,- správna kon¹trukcia kanálov na zachytávanie prachu a ich bezpeènos» proti erózii,- pou¾ívanie ventilátorov, filtrov a nástrojov na odstraòovanie prachu navrhnutých v súlade s odporúèaniami ATEX as príslu¹nými certifikátmi.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu pred výbuchom sú systémy na odsávanie prachu ATEX hodné dodatoènej montá¾e hasiacich systémov (iskier a / alebo po¾iaru vnútri samotných zariadení.