Prve spolufinancovanie spoloenosti 2017

Ka¾dý, kto zaèína na¹u prvú znaèku, je veµmi prekvapený vysokou hodnotou registraèných pokladníc. Áno, zdá sa by» dos» divné, ¾e takéto jednoduché zariadenie, v porovnaní s poèítaèom, by stálo veµa peòazí. Ú¾as, v¹ak zmizne, keï sa pozorne pozeráme na ekonomickú a jemnú situáciu v na¹om regióne.

Daòové registraèné pokladne stojí v závislosti od typu od tisíca a¾ po ¹tyri tisíce & nbsp; zlotých. V Poµsku je »a¾ké objavi» len jednu µahkú a nepou¾itú pokladòu, ktorá je na trhu hor¹ia ako tisíc zlotých. Samozrejme, nájdete pou¾ité aukcie v on-line aukciách, ale nie v¾dy stojí za to veri».

Preèo sú registraèné pokladne drahé?Dôvod tejto situácie mo¾no nájs» v ¹tátnej politike a súèasnom stave ekonomiky na¹ej krajiny. Obrovské dane a vysoká byrokracia, ktorú nás ¹tát informuje pri predkladaní a stavbe prístroja, spôsobuje nezmerateµné zvý¹enie trhového èísla fi¹kálnej pokladnice.Mnoho obchodníkov v moderných obdobiach nezostáva na kúpe pokladní. Bohu¾iaµ, zákon musí s ka¾dou ¾enou, ktorá vykonáva podnikanie s roèným ziskom nad urèitú sumu, podrobnú registráciu celého obchodu s tovarom. Zo súèasného väè¹ieho dôvodu stále veµmi µudia opú¹»ajú svoju prácu. Zlep¹il sa poèet zamestnancov v daòových tituloch.Úroveò v¹ak nie je jediným dôvodom pre vysokú cenu registraèných pokladní. Na rozdiel od tlaèiarní musia by» tieto nové vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Musí existova» v období, kedy si tisícok dní vytisknete potvrdenie.

Ïal¹ou sekundárnou pozornos»ou týchto veµkých hodnôt sú náklady na ¹kolenie zamestnancov z pokladnièných slu¾ieb. Èím dlh¹ie máme dobrú poves» a zamestnávame veµa µudí, tým skôr budeme musie» investova» kapitál do zavádzania registraèných pokladníkov s cieµom ukonèi» obchodnú prácu. Rie¹ením je prija» µudí, ktorí dosiahli takéto kurzy na svojich súèasných pracoviskách, ale existuje len veµmi málo prípadov.Boj o zní¾enie hodnoty týchto zariadení pokraèuje od jedného èasu. Okrem toho ka¾dý podnikateµ, ktorý si zakúpil ná¹ prvý registraèný poklad, mô¾e zahàòa» odpoèítateµné náklady na nákup registraènej pokladnice a¾ do 700 PLN.