Priprava na svadobne naklady

Plánovanie svadbyPre v¹etkých µudí, svadobný deò je plný zá¾itok. Tie¾ nechcem zisti», èi svadba pochádza z intelektu alebo je to jej najväè¹í sen. Sníval som o tomto okamihu z môjho detstva. A to bolo. Môj dlhoroèný snúbenec v dôsledku toho mi navrhol. Zaèali sme prípravy na poslednú ú¾asnú udalos». Izba, obleèenie, oblek sú prvé veci, o ktorých sme si mysleli. Neplánovali sme veµkú svadobnú hostinu, tak¾e miestnos» sa dá nájs» pomerne rýchlo. Ak potrebujem ¾enu na ¹aty, objednal som si ju. Ona dlho vie, èo chcem, tak¾e som sa ani nepokú¹ala hµada» v èasopisoch, ale práve ¹la k ¹vadle. Pokiaµ ide o ¾alobu, budúci man¾el sa vôbec nestretol. Chcel by oblieka» svoj starý oblek, preto¾e v òom, ako si myslel, sa cítil skvelo. Dodatky tie¾ prebiehali rýchlym tempom.

Výber snubných prsteòovStále je tu mo¾nos» výberu snubných prsteòov. Obaja máme radi svetlé a moderné veci. V zmluve s poslednými snubnými prsteòmi sa vy¾aduje, aby zostali v tomto trende. Pri¹li sme s nápadom by» kombináciou bieleho a èerveného zlata. Hµadali sme trochu, ale na¹li sme to takmer dokonalé. Predtým, ako sú presvedèení, ¾e dostanú, v salóne nám ponúkli doèasné kapely, na chvíµu zasnúbenia.

Doèasné snubné prstene?To je pravdepodobne nová popularita a technika pre udr¾anie prstov na ïal¹ie ¹perky. To ma trochu rozosmialo, ale neskôr som pochopil, ¾e ak to bolo pre mòa iný prsteò, bolo to pre mojho roµníka silná novinka. Koniec koncov, aký chlap chce ma» na svojich prstoch liek? Nemajú radi by» zvoneni. Súhlasili sme s týmto prístupom a dobre sme chodili v týchto kruhoch. Môj budúci man¾el konal a krièal v tomto kruhu pre v¹etko, èo mohol. Najmä s okuliarmi. Áno a len za pivo piva. Musím v¹ak prizna», ¾e ho nosil s pýchou. A pový¹il sa na v¹etkých svojich priateµov. Boli to nad ostatnými situáciami. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ o¾enili, neoznámili sme im. Najmä jedna teta sa cítila silne urazená a bolo »a¾ké ju presvedèi», ¾e normálne krú¾ky zatiaµ nie sú prítomné. Povedala, ¾e svet bol blázon a ona by nepomáhala v tomto ¹ialenstve. Ale prisµúbila, ¾e príde na konkrétnu svadbu. V skutoènosti dostali príslu¹né snubné prstene od klenotníka. Boli nádherné. Presne tie, ktoré sme si objednali. V súèasnosti sa nemohli doèka», kým ich oficiálne nestanovia.

obradA¾ do¹iel ten veµký deò. Poèasie bolo dobré, slnko svietilo, èo mô¾e by» pre budúcnos» veµkým predzves»ou. Nepripú¹»am ¾iadne povery, ale moc sa mi páèila. Kostol bol krásny, vkusne vyzdobený, èo bola hodnota sestier mojej matky. Naozaj sa objavili pri príle¾itosti úlohy. Obleèili sme sa na mno¾stvo hostí. Kòaz nám dal povzbudenie. Najdôle¾itej¹ie slová nakoniec skonèili: Áno. Teraz boli hos»om a man¾elkou. Boli sme veµmi pozitívni. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej izby, podávala sme slávnostnú veèeru. Predtým nariadený orchester odohral chop. Tanec a strany neboli efektívne. Boli sme v¹etci a¾ do svitania. Potom bol naozaj dobrý deò.