Priestor s nebezpeeenstvom vybuchu je priestor

Smernica ATEX (Fri. Atmosphères Explosibles, tie¾ nazývaná smernica 94/9 / ES, je nariadením Európskej únie, ktoré definuje základné po¾iadavky na výrobky urèené na pou¾itie v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Väè¹ina strojov a nástrojov pou¾ívaných v »a¾obných baniach je atraktívna pre nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhlia a smernica ATEX platí pre nástroje a ochranné systémy urèené na hranie v zónach vystavených nebezpeèenstvu výbuchu. A¾ donedávna boli bezpeènostné predpisy v ¹tátoch Európskej únie medzi sebou rozdelené, èo s»a¾ilo výmenu tovaru medzi èlenskými ¹tátmi.Zo súèasného stavu bola vytvorená zjednocujúca smernica ATEX, ktorá zjednotila existujúce predpisy a uµahèila obeh materiálov v Európskej dohode. Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100a Rímskej zmluvy je najdôle¾itej¹ím cieµom smernice ATEX zabezpeèi» voµný pohyb tovaru, ktorý zabezpeèí vysoký stupeò ochrany pred výbuchom. Pokiaµ ide o zariadenia urèené na èinnosti v priestoroch ohrozených výbuchom, Európsky parlament a Európska únia otvorili 23. marca 1994 smernicu ATEX 94/9 / ES, ktorá bola uvedená do prevádzky 1. júla 2003. Okrem toho, smernica 1999/92 / ES ATEX137 (tie¾ známa ako pou¾ívatelia ATEX bola prijatá 16. decembra 1999, ktorá v sérii odkazuje na minimálne bezpeènostné po¾iadavky na pozície v miestnostiach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbu¹ného prostredia. Smernica ATEX 94/9 / ES nadobudla úèinnos» do 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèenie CE (fr Conformité Européenneidentifikaèné èíslo certifikaèného orgánuExekuèný symbolskupina výbuchovkategórie zariadeniatyp ochrany pred výbuchompodskupiny výbu¹nínteplotná trieda

Odporúèame ¹kolenie Atex