Pri registracii zavazku pokladnice 2014

Pravidlá týkajúce sa registraèných pokladníc sa z roka na rok menia, preto¾e ich hradí minister financií. Stále viac registrovaných obchodných aktivít musí ma» registraèné pokladnice, preto¾e je potrebné dokumentova» predaj výrobkov spoloènosti. V novom roku budú ma» µudia, ktorí budú zodpovední za pou¾ívanie tohto zariadenia, stále veµa. Odstúpenie z finanèného fondu bude zaujímavé pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a ich príjmy nepresahujú dvadsa» tisíc zlotých. Pre mnohé spoloènosti je to skutoèný problém, preto¾e nákup pokladnice je »a¾ký náklad.

Významnou skupinou mladých podnikateµov je aj koncepcia slu¾by registraènej pokladnice. Ak plánujete známe meno, musíte si uvedomi», ¾e suma za rie¹enie sa vypoèíta proporcionálne od èasu zalo¾enia spoloènosti. To dokazuje, ¾e keï ste zalo¾ili znaèku v èasti roka, podobne ako v prázdninovom období, suma, ktorá vám uµahèí by» pokladníkom, bude polovièná. Existujú aj priemyselné odvetvia, v ktorých ¾ijúce spoloènosti obývajú ulo¾ený absolútny príkaz na pou¾ívanie fi¹kálnych registraèných pokladníc, bez ohµadu na vý¹ku príjmu. Sú to v¹etky subjekty, ktoré ponúkajú poèítaèové vybavenie od najväè¹ích (chladnièky, elektrické sporáky, práèky, umývaèky riadu a¾ po tie najmen¹ie alebo telefóny, prehrávaèe mp3, prenosné poèítaèe, tablety, stolné poèítaèe alebo disky CD, DVD. Tím týchto výsledkov zahàòa v¹etky automobilové diely, ktoré ¾ijú. Nemô¾ete zabudnú» na alkohol a tabakové materiály, èo je pokladòa, bez ohµadu na vý¹ku príjmu. Ak máte inú firmu, musíte sa stara» o zoznam, na ktorý sa vz»ahuje zákaz, alebo o sumy, na ktoré sa toto ustanovenie vz»ahuje. Nariadenia, keï sa pravidlá, ako je zmena, a napriek tomu stojí za to vyhnú» sa ukladanie sami finanèné sankcie, s neustálym nedostatkom znalostí v tomto prípade. Osobne vám odporúèam, aby ste si pred posledným rokom skontrolovali predpisy. ©etrí veµa daòových poplatníkov pred náhlymi nákladmi. Vïaka tomu budeme môc» okrem svojich nákladov a výnosov kontrolova» na¹u spoloènos». Napríklad v dne¹nom roku získali nariadenia, ktoré roz¹írili skupinu priemyselných odvetví, ktoré majú zaregistrova» svoje príjmy prostredníctvom daòových nástrojov. Pravdepodobne k ich prekvapeniu budú potom plné slu¾ieb na¹ich vozidiel, konkrétne výmeny pneumatík, technických opráv a prehliadok, ako aj právnych, gastronomických a kozmetických slu¾ieb. Èasom bude tento zoznam pravdepodobne zahàòa» v¹etky priemyselné odvetvia.