Prenajom horskych zariadeni

BagProject je e-commerce obchod ponúkajúci dopravné vozíky, nákupné stoly, bato¾inové priestory, nákupné ta¹ky, batohy a kolesá. V¹etky výrobky predávané v predaji sú vyrobené z najjemnej¹ích surovín. Ich vykoris»ovanie je rozumné a pokojné. BagProject sa mô¾e rozli¹ova» medzi tímami kvalifikovaných odborníkov. Iba v ich histórii sa objekty viditeµné v predaji pote¹ia modernos»ou a rýchlym komfortom pou¾ívania. Ponúkané vozíky, kufre alebo stoly sa vyznaèujú vysokou odolnos»ou. Pri objednávkach nad 200 PLN je doruèenie zaruèené bezplatne. Pri platbe bankovým prevodom je výdavok PLN 12, zatiaµ èo s»ahuje 13 PLN. V¹etky rezervácie budú vyrie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku od 9 do 16. BagProject má prehµadný vyhµadávací systém. Je len potrebné ¹pecifikova» typ výrobku. V obchode je napríklad tovarový vozík. Dobré pre prepravu veµkých výrobkov a¾ do niekoµkých desiatok kilogramov. Individuálni klienti, turisti alebo podnikatelia èerpajú z nej. Internetový obchod tie¾ predáva trvanlivé bazárové tabule na predaj výrobkov na trhu. Prenosné, efektívne sklopné, sú roky. Predaj vynikajúcej triedy turistických vreciek rôznych veµkostí, farieb alebo ¹týlov. Preto sú navrhnuté viacfarebné nákupné ta¹ky, vrátane nákupných áut. Veµký výber atraktívnych vzorov a farieb. BagProject ponúka tie¾ pevné rekreaèné batohy pre významné expedície. K dispozícii sú tie¾ vysoké rýchle výlety do stredísk. Obchod zaruèuje individuálne spojenie s ka¾dým klientom a vysokú profesionalitu.

Kontrola: vozík