Prenajom a pokladoa 2015

Fi¹kálna pokladnica je nástroj, ktorý poskytuje nielen nákupné a predajné transakcie v obchodných a servisných zariadeniach, ale umo¾òuje aj dokumentáciu spolufinancovania s finanèným úradom zákonným spôsobom. Potvrdenie o binge vydané registraènou pokladnicou nie je len dôkazom pre mu¾a o tom, ¾e nákupná transakcia bola zavedená, ale aj podkladom na podanie reklamácie.

Je to predov¹etkým znamenie, ¾e daò bude daòovému úradu zaplatená vo vý¹ke urèenej na¹ím zákonom. Ak nemusíte ma» registraènú pokladnicu a daò z niektorých, dokonca aj tých najmen¹ích predajov, daòový úrad by nedostal príli¹ veµa daòových peòazí - preto¾e nikto sa nechce zbavi» peòazí, ktoré zarobil.

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu sa v¹ak ukladá podnikateµom, ktorí dosahujú urèité zisky, a posledný je zaznamenaný neohlásenými in¹pekciami daòových úradníkov, ktorí plánujú odhali» nezrovnalosti pri pou¾ívaní pokladnice. Pokladnica nie je ani tak poèítaè na zaznamenávanie predaja, ale dokumentárny závod pre daòový úrad, ktorý potvrdzuje, ¾e predajné transakcie boli vykonané. V tomto usporiadaní je potrebné legalizova» registraènú pokladnicu - nestaèí ju kúpi». Vy¾aduje, aby bol riadne naprogramovaný v súlade so súèasným právom a aby sa nachádzal v daòovom titule prostredníctvom osobitného registraèného formulára.

Suganorm

Skôr ako si kúpime pokladòu pre ná¹ vlastný obchod, mali by sme sa oboznámi» s po¾iadavkami týkajúcimi sa jej pou¾ívania. To si vy¾aduje dátumy uèenia, ktoré oscilujú okolo daòových zákonov a záznamov o predaji. Preto sa presvedèí pred zakúpením pokladnice, aby získal predstavu, to znamená, potrebujeme ju, akú sumu mô¾eme tie¾ kúpi», aké rie¹enie to vidie», a potom ju cíti» v súlade so zákonom. Pokladnica je zariadenie, ktoré slú¾i na ochranu na¹ich transakcií, alebo na kontrolu, èi boli vykonané legálne, a preto sa predpokladá, ¾e jeho obetovanie nastane v jednoduchom poradí a bude slú¾i» na urèené úèely.