Preklad pravnikov

Somasnelle Gel

Právne preklady vy¾adujú, aby textový prekladateµ nemal veµmi atraktívne jazykové vzdelávanie, ale predov¹etkým zruènosti a èo je najdôle¾itej¹ie, pochopenie právnej terminológie a ¹pecifickos» tejto jazykovej skupiny. Prekladateµ, ktorý vytvára tento druh prekladu, si musí pamäta» na ka¾dú chvíµu, ka¾dú èiarku, preto¾e pri preklade dokumentu sa ukázalo, ¾e je obzvlá¹» charakteristické pre význam celého obsahu. Táto kniha preto nie je jednoduchá.

Právne preklady musia by» charakterizované vysokou znalos»ou jednoduchého listu a v¹etkej terminológie. Tam je potom zvyèajné, preto¾e len správne pochopenie vecí mô¾e by» tie¾ dané dobre-vyrobené preklady. Odporúèam vám niekedy aj ïal¹ie »a¾kosti. Vzhµadom k tomu, ¾e preklad musí by» prísny, dokonca dokonalý, presnos» prekladu, vplyv nie je raz, musí by» veµa polo¾iek nájs» správne slovo, ktoré skutoène odrá¾ajú obsah prelo¾eného textu. To, èo musí prekladateµ urobi» dobre v práci, by mal by» obzvlá¹» presný, aj keby to bola malá èiarka - preto¾e mnohokrát zmena jeho miesta alebo v¹etko to, èo ignoruje, mô¾e vies» k obrovskej zmene v zmysle dokumentu.

Právne preklady sú z posledného zmyslu èasovo nároèné. Zaväzujú tlmoèníka, aby im venoval veµa èasu, najmä sna¾il sa zachova» správnu my¹lienku a metódu. Nie je v¹ak dôle¾ité zabudnú» viac na najdôle¾itej¹ie otázky, t. J. Jazykovú vrstvu. Text prekladu musí by» usporiadaný v správnej kvalite, pri dodr¾aní v¹etkých jazykových ¹tandardov. Je to obzvlá¹» nároèná úloha v prípade jazyka práva, ktorý èasto mô¾e poru¹ova» pravidlá dokonca domácej gramatiky. Preto je potrebné robi» právne preklady a súèasne sa sna¾i» dáva» zmysel právnemu, originálnemu, zatiaµ èo sa stará o jazykové a ¹tylistické èrty, ale niekedy sa ru¹í v pôvodnom jazyku.

Právne preklady sú teda pomerne komplikovanou zále¾itos»ou, tým je dôle¾itej¹ie zveri» jej správnu prekladateµskú kanceláriu, ktorá sa o to zaujíma profesionálne a presne. Vïaka tomu budeme si istí a istí, ¾e v¹etky právne preklady, ktoré mô¾eme objedna», budú vykonané profesionálne as pou¾itím akýchkoµvek pravidiel, ktoré by mali by» zachované pri legálnych prekladoch vo veµkej spoloènosti.