Prachova mapa vzduchu

Smernica ATEX nakoniec trpí voµným pohybom výrobkov, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach tohto textu na námestí Európskej únie. Okrem toho ide o minimalizáciu a elimináciu rizika pou¾ívania nástrojov alebo obranných systémov v triedach s rizikom výbuchu a aké zariadenia alebo plány nie sú prispôsobené poslednému.

Smernica definuje základné po¾iadavky atex v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia vo výbu¹ných priestoroch. Tieto nad¹enci sa pou¾ívajú predov¹etkým pre potenciálne zdroje, ktoré mô¾u zapáli» zariadenia v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Apeluje aj na ochranné organizmy, ktoré sa pripravujú poèas explózie. Dôle¾itos» týchto ochranných ¹týlov je v prvom rade èo najviac zastavi» výbuch alebo obmedzi» výsledky jeho rozkladu. Po¾iadavky na Atex vznikajú súèasne s bezpeènostným zariadením. Aparatura tie¾ poèíta s bezpeèným bodom zariadení a nezávislých ochranných systémov, ktoré hµadajú v priestoroch ohrozených touto explóziou. Po¾iadavky Atex majú zároveò ochranu èastí a komponentov, ktoré nie sú v období vykonávania nezávislých funkcií. Sú v¹ak dôle¾ité predov¹etkým preto, ¾e ovplyvòujú bezpeènos» zariadení a obrany.Na námestí v celej Európskej únii je mo¾né kúpi» iba tie materiály, ktoré sú zahrnuté v po¾iadavkách smernice o novom prístupe a ktoré chcú predov¹etkým splni».Ustanovenia smernice ATEX sa vz»ahujú na úplne nové výrobky, ktoré sa prvýkrát uvádzajú na trh. Ide aj o tie, ktoré sa pestujú na území Európskej únie, kedy a ktoré sa dová¾ajú do Európskej skupiny.Smernica ATEX obsahuje:- nové výrobky v EÚ,- „nové“ výrobky, \ t- nové alebo pou¾ité výrobky dová¾ané z zveriny Európskej únie, \ t- moderné výrobky a "ako nové" oznaèené ¾enou, ktorá nie je prvým výrobcom.