Praca holandsky prekladateu

Práca prekladateµa sa pri»ahuje k pomerne nároèným profesiám. Vy¾aduje predov¹etkým vysokú jazykovú výuèbu a okrem toho veµa kontextov, ktoré vyplývajú z jej tradície a histórie. Mo¾no teda filológie idú na niektoré z najcennej¹ích ¹tudijných odborov v humanitných odboroch, hoci skutoène vy¾adujú a prísnu myseµ. Tlmoèník musí vyjadri» my¹lienku, ktorá sa zrodila v hornej èasti odosielateµa èo najpresnej¹ie slovami iného jazyka. Èo denne pracujú prekladatelia?

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Písomné a ústne preklady

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï na prírodnej ruke, alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva medzi zamestnávateµmi a prekladateµmi. Dve dôle¾ité kritériá, cez hranol, z ktorých sa rozdelenie prekladov vykonáva, sú písomné a ústne preklady. Dôle¾ité sú urèite èastej¹ie a vy¾adujú, aby bol prekladateµ vysoko presný v pou¾ívaní slova. V záujme úspe¹nosti èlánkov s jedineèným charakterom, ako dôkaz vysoko ¹pecializovaných dokumentov, prekladateµ musí prevádzkova» primeraný rozsah slov z daného odvetvia. V dne¹nej práci musí prekladateµ ma» daný priemysel, aby dokázal pracova» na preklade textov z danej oblasti. Medzi veµmi atraktívne ¹pecializácie patrí oblas» financií, ekonomiky alebo IT.

Zmena interpretácie je druhou výzvou nielen pre zruènos» prekladateµa. Po prvé, tento typ prekladu vy¾aduje silu na stres, okam¾ité reakcie a schopnos» súèasne vyjadrova» a poèúva». Vzhµadom na to, ¾e takéto príkazy sú preká¾kou pre prípravu ústneho prekladu v Krakove, stojí za to, aby sa na prekladateµskom trhu stala ¾ena s veµkou kvalifikáciou alebo spoloènos», ktorá má urèitú poves».