Pp4 2e vakuovy baliaci stroj

"Vákuové baliace stroje", tj hovorové otoèenie vákuového baliaceho stroja, skutoène slú¾i len na ich individuálny úèel. Èo je teda vákuový baliaci stroj? No, toto zariadenie nasáva vzduch z vnútra obalu a zároveò ich uzatvára. V¹etky baliace stroje majú spoloènú vlastnos», sú vybavené tesniacim pásom, ktorý je tie¾ potiahnutý teflónom v èerpadle.Rozli¹ujeme niekoµko baliarní, spomeniem tie známe.

Prvý baliè je komorový baliaci stroj.Komorový baliaci stroj má uzavretý priestor s hermetickým krytom, do ktorého sa vkladá predmet, ktorý plánujeme zabali» aj do obalu. Odsávanie vzduchu funguje nasledujúcim spôsobom: v celej baliacej komore je vytvorená medzera a potom je fólia utesnená. Po ukonèení operácie sa komora zvyèajne otvára, závisí od modelu.Vïaka tomu, èo títo packers dlhujú takú popularitu? Sú známe èasto kvôli pohodliu ich pou¾itia, ale tie¾ silné v nich pou¾íva» ta¹ky vyrobené z hladkých filmov, ktoré sú pomerne lacné. Podstatnými èas»ami tohto typu balenia sú v¹etky nastavenia parametrov zvárania a presné odstupòovanie sily nasávania vzduchu. Na zní¾enie èasu odsávania mô¾e by» pou¾itie zváracích dosiek vo zváracích komorách, okrem skrátenia èasu odsávania, tie¾ u¾itoèné pri balení v¹etkých kvapalných produktov. Tieto dosky sa èasto vyskytujú v strednom baliacom zariadení.

Ïal¹ím veµmi jednoduchým baliacim strojom je baliareò s vonkaj¹ím nasávaním. Miska, ktorá je e¹te mlad¹ími formátmi (od då¾ky lamiel od 180 do 600 mm. Ná¹ balený materiál v tejto skutoènosti le¾í v jednej vzdialenosti od zariadenia a uprostred baliaceho stroja je namontovaný len koniec vrecka. Za zmienku stojí, ¾e pre prácu s chovaním väè¹iny modelov sáèkov bez vrecú¹ok potrebujete vrecia s ryhovanou textúrou, vïaka tejto textúre je mo¾né krátke a v¹eobecne úèinné odsávanie vzduchu. Existujú aj väè¹ie príklady zo súèasných kategórií, ktoré sú definované kovovým puzdrom a výkonnej¹ím èerpadlom, zvyèajne sa pou¾ívajú v celých mlieènych baroch alebo v re¹tauráciách a obchodoch. Okrem týchto väè¹ích projektov sú tie¾ men¹ie, tie, ktoré sa sna¾ia by» doma. Tieto "men¹ie" baliarne majú plastové puzdro a veµa malých èerpadiel.