Povinnosti prenajimateua

Ako viete, továreò priná¹a veµa intenzívneho vplyvu na ka¾dého majiteµa, ktorý takúto továreò otvorí. V¾dy stojí za to premý¹µa» o záväzkoch majiteµa voèi prevádzkovaniu takejto továrne. Najdôle¾itej¹ou povinnos»ou vlastníka závodu je zaisti» bezpeènos» ka¾dého zamestnanca, ktorý je v takejto továrni. Áno a v¹etky stroje, ako aj v¹etky významy v továrni musia by» starostlivo kontrolované a zabezpeèené z hµadiska bezpeènosti.

Mirapatches

Medzi dôle¾itej¹ie pravidlá, ktoré majiteµ musí da» svojim zamestnancom, je bezpeènos» pri výbuchu. Ako vieme poèas výroby, sú u¾itoèné rôzne horµavé látky, ktoré kàmia organizácie a iné. Ak takéto látky otvorili prchavos», napríklad po¹kodenie takéhoto stroja, riziko výbuchu je vynikajúce. Zodpovednos»ou vlastníka závodu je preto pravidelná otázka v¹etkých organizácií v továrni, ako aj vhodné skladovanie látok ohrozujúcich zdravie a ¾ivotnos» µudí. Preto musí továreò spåòa» v¹etky po¾iadavky stanovené v poµskom práve, aby som mohol by» otvorený na výrobu. Zamestnanci mô¾u pre¾i» a pracova» len na osvedèených miestach. Ak by pravidelné prehliadky naznaèovali, ¾e továreò je ¾ivot ohrozujúca a ¾e je pravdepodobné, ¾e dôjde k zdravotnému stavu hos»a, potom by sa továreò uzavrela dovtedy, kým nebudú splnené v¹etky bezpeènostné po¾iadavky. To v¹etko by mal kontrolova» vlastník závodu. Nestaèí preto poskytnú» zamestnancom primeranú mzdu a získa» z ich èinnosti zisky. Predov¹etkým je dôle¾ité dáva» im bezpeènos» v umení, ktorému ka¾dý deò patria. Veµa µudí nepochybne nevykonalo ¾iadne bezpeènostné po¾iadavky, ak o nich poµské zákony nehovorili. Preto, samozrejme, existuje aj úloha ¹tátu pri ¹túdiu v¹etkých mo¾ných tovární a sledovaní ich bezpeènosti. Predov¹etkým by sa mal majiteµ závodu sna¾i» zaruèi» bezpeènos» v¹etkých, ktorí pracujú v továrni. Je preto mimoriadne dôle¾ité.