Pouska kuchyoa zo stredoveku

Na¹a kuchyòa nie je najmen¹ia, ale vïaka nespoèetnému mno¾stvu mäsa, ktoré nájdeme v nej. Sú v urèitom zmysle podstatou dobrého, poµského, domáceho varenia.

Príprava tela nepríde k najlep¹ím úlohám. Samozrejme, v¹etci sa stretli s masným alebo tvrdým mäsom. V ka¾dej kuchyni by sme mali nájs» objekt, ktorý nás ochráni pred kuratenskými mäsovými nehodami - drvièom do tela. Zvyèajne sa zhroma¾ïuje z niekoµkých desiatok malých èepelí, ktoré sú umiestnené blízko seba. Tento gadget poskytuje malú prepichnutie mäsa bez drvenia ¹liach. Ideálne pre niektoré druhy kotúèov alebo steakov. Lopatky, s ktorými je mlynèek na mäso vybavený, musia by» spôsobené nehrdzavejúcou oceµou - nielen pre trvanlivos» výrobku, ale aj pre èistotu a funkènos». V¹etok zvy¹ok bývania je stále vyrobený z umelého tela. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva vnútri prírodné ¹»avy, èo robí aj po vyprá¾aní ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania prebieha rovnomerne a veµmi rýchlo. Podobne je marinovací èas výrazne skrátený.

Tie¾ mô¾eme poveda», ¾e korenie, ktoré sme pokropili mäsom, objavili vo svojich håbkach, èo bude u¾itoèné pre bezkonkurenènú chu» mäsa. Drviè na mäso je èistou alternatívou k klasickej palièke. Proces prípravy mäsa sa vykonáva nielen efektívnej¹ie, ale aj tich¹í. Pre ¾eny je domov posledným zázraèným úsporám energie. Drviè malého rozmeru je veµmi u¾itoèný a silný, je µahko umývateµný pod touto vodou, aj keï nie je v¹etko mo¾né umýva» do umývaèky riadu. V poslednom pláne stojí za to sa uèi» so servisnými informáciami. Pri umývaní rúk sa odporúèa opatrnos» - no¾e nás mô¾u µahko vystrihnú»! Telový drviè je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych kuchárov, ale aj domácich µudí, ktorí vedia, ¾e s touto jednoduchou cestou pripravíme delikátne a ¹»avnaté mäso.