Pokladoa 2018

Na základe nariadenia ministra financií zo 4. novembra 2014 týkajúceho sa registraèných pokladníc, niektorí poskytovatelia slu¾ieb èelili dileme, èi najlep¹ou voµbou pre ich úlohu je pokladnica alebo fi¹kálna tlaèiareò. Mnohí daòoví poplatníci vykonávajúci podnikateµskú èinnos» v prípade fyzických osôb boli z tohto cieµa vyradení.

Povedali to automechanici, lekári, právnici, kaderníci, kozmetici, vulkanizátori, ale aj ¾eny, ktoré ponúkajú stravovacie slu¾by. Hranica, ktorá uµahèuje registráciu elektronického obchodu, je stále 20 000. Podµa ministra nové nariadenie umo¾ní obmedzi» zatajenie reálneho obratu, zatiaµ èo jediné, èo redukuje sivú zónu.Fi¹kálna pokladnica sa lí¹i od tlaèiarne v tom, ¾e dokonalá je úplne nezávislý nástroj, prevádzkovaný len predávajúcim a vykonávaný na vykonávanie v¹etkých druhov obchodných alebo servisných prác. Jeho základ (PLU je vo vnútri. Tento nástroj je urèený skôr pre poskytovateµov slu¾ieb a krehké a be¾né obchody. Súèasne mô¾e sedie» v rýchlych komerèných zariadeniach, ale systémový pokladník, ktorý ho vytvára sám alebo je stranou predajného systému, je tam propagovaný. Výhody registraèných pokladníc sú nízke obstarávacie náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosných. K nevýhodám v¹ak patrí nedostatoèný prístup k úrovniam skladovania priamo z misky, chýbajúca mo¾nos» pou¾itia komplexných systémov zliav a vystavovanie faktúr DPH.Novitus bono e fiskálna tlaèiareò nemô¾e pracova» nezávisle, musí by» pripojená k poèítaèu a ak sme na nej, postaráme sa o to. Je obsluhovaný poèítaèovým programom, ktorý ho vedie cez rozhranie RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre veµké obchodné re»azce s rozsiahlou komoditnou základòou (dokonca desiatky tisíc produktov. Ïal¹ími hodnotami týchto záznamových zariadení sú návrhy na vystavenie faktúr DPH a ïal¹í pohµad na úroveò skladu, prièom výhodami sú cenné nákupné náklady a po¾adovaná práca na poèítaèi.