Pokladniena slu ba

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má doma daòovú pokladnicu, zápasí s problémami z druhej ruky, ktoré tieto zariadenia mô¾u vytvára». Rovnako ako v¹etky poèítaèové zariadenia, pokladnice nie sú bez chyby a niekedy kazia. Nie ka¾dý majiteµ firmy vie, ¾e v nejakej polo¾ke, v ktorej je register premiestòovaný prostredníctvom pokladnice, by mal ma» iné zariadenie - iba v prípade zlyhania prvej.

Nedostatok zálo¾ného pokladne pre elzab pri ïal¹om predaji výrobkov alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e zabráni predajným záznamom v èase poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» pokladnièný servis. Tento materiál zahàòa nielen opravy zariadení, ale aj informácie o fi¹kalizácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V slu¾obnej pozícii chcete zada» jednoznaènej¹ie èíslo, ktoré daòovému úradu udelil pokladník, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých sa pokladòa pou¾íva. V¹etky tieto vz»ahy sú potrebné pre úspech daòových kontrol. V ka¾dom prípade v mysli banky ide aj o zmenu na cvièenia ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etci podnikatelia pou¾ívajúci registraèné pokladnice mali pamäta» na podpísanú zmluvu. A èo viac - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj vo vý¹ke daòových súm by sa mal vykonáva» nepretr¾ite, tak¾e ak je pokladnica plná, musí sa názor vymieòa» za moderný a pamäta» si, ¾e si pamätáte pamä». Èítanie pamäte pokladnice, ktorá je - aj ako jej opravu, vykonaná iba a len autorizovanou entitou. Okrem toho sa táto práca vykonáva v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice je pripravený príslu¹ný protokol, ktorého kópia sama vstúpi do daòového úradu a ïal¹ia pre podnikateµa. Potrebuje, aby bol tento protokol vedený spolu s ïal¹ími dokladmi pripojenými k pokladnici - jeho chyba mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradom.