Pokladnica z akej vy ky

Poµská kuchyòa pozostáva väè¹inou z jedál z mäsa. To je zo ¹týlu, v ktorom vyrábame hovädzie, bravèové a hydinové závisí na tom, èi na¹a veèera bude úèinok alebo zlyhanie.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred zaèiatkom. Nemô¾ete to urobi», ak ich zamý¹µame da» do chladnièky, preto¾e poèas èistenia èakáme na jeho povrch baktérie, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Stojí tie¾ za to starostlivos» o hygienu vo v¹etkých polo¾kách (no¾e, rezacie dosky, s ktorými bolo surové mäso v kontakte.

Krájanie a spôsobovanieMäso by malo by» v¾dy rezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po príprave ¹»avnatá a príjemná. V¾dy by sme mali pou¾íva» ostrý nô¾ na rezanie mäsa. Dobrý ¹týl je jeho ka¾dé ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú narezané kotlety nevzhµadné. Je prítomný významný najmä preto, ¾e ¹»ava sa pretrhne cez roztrhané hrany, tak¾e mäso stráca ¹»avnatos» a chu».

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marinády je mo¾né získa» z cesnaku, olivového oleja, rozmarínu alebo nových bylín a korenín. Aby marináda veµa absorbovala, stojí za to predtým dehydratova». Nenávratný sa potom mô¾e sta» drvièom tela. Vïaka tomu bude mäso lep¹ie absorbova» marináda, ktorú organizujeme, bude tie¾ chutnej¹ia.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a pitie, stojí za to ma» to, ¾e v mlad¹om ohni potom strávime, vôbec. Mäso sa zhroma¾ïuje v skupinách bielkovín a tukov, èo je dôvod, preèo je príli¹ krátka a vynikajúca teplota je krátka a zázvor. Frying je pri ni¾¹ej teplote, budeme topi» v ústach. Pri peèení stojí za to, ¾e telo je príle¾itostne napojené na tuk. Vïaka tomu budeme udr¾iava» ¹»avnatos» a vôòu.