Poeitaeova predajna daoova pokladoa

Mnoho naivne verí, ¾e absolvovanie je pre zamestnávateµa dostatoèné na to, aby nás zamestnal na mieste snov. Niè moc nesprávne! Mnoho ponúk má èasto bolestivú frázu: "Vy¾adujeme dva (tri, ¹tyri ... roky skúseností v knihe v podobnej pozícii." Èo mô¾eme urobi»? Nechám ís» a na zvy¹ok môjho ¾ivota hra» v nevyhovujúcej profesii? Nie nevyhnutne.

Samozrejme, výhoda úzkeho úètu potenciálneho zamestnávateµa bude len fakt, ¾e na¹e ¹túdium prechádza správnym smerom. Jedna výhoda je veµmi, veµmi málo. Mô¾eme získa» inú mo¾nos» tým, ¾e po¾iadame niekoµko mesiacov o stá¾ v spoloènosti s pozíciami, ktoré nás zaujímajú profesionálne. Pre túto aktivitu v¹ak nedostaneme príli¹ veµa peòazí a najmä to, ¾e musíme splni» jej láskavos», ale vstup s niekoµkými mesaènými stá¾ami èaká v resume ïaleko za "iba ¹túdie".

Ïal¹ie ponuka pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli pre urèitú cestu vlastných funkcií, je tu mo¾nos» náklady a absolvovanie rôznych kurzov. Samozrejme, ¾e to musí by» miesto urèenia svojho èasu, a to najmä finanèné zdroje. V¾dy èakáme na to, ¾e dobre zvolené smermi a cvièenia nám zaistí ïal¹ie plus s iným zamestnávateµom. V¹etky tieto metódy tréningu by mal starostlivo skontrolujte, ¾e pre organizatorskim (kto, kde, ako vies» ¹kolenia, Keï je jedineèný (aké témy sú diskutovaná v priebehu, èi obsahuje zaujímavé akcie sme správnom mno¾stve spôsobov prenosu informácií pou¾ívajú firmy alebo in¹titúcia vykonávajúca vzdelávanie. Jedna forma vzdelávania samozrejme stále nestaèí. Aj po nástupe do práce snov musíme ma» na pamäti, ¾e takmer celý vlastník vy¾aduje od jednotlivých zamestnancov tzv. Celo¾ivotné vzdelávanie, to znamená neustále zlep¹ovanie.

Ak sa chystáte nav¹tívi» telo tých ¹»astných µudí, ktorí získali prácu snov, budete pravdepodobne veµmi nad¹ení a oddaní. Dosiahnete svoje pozície s tým, ¾e si uvedomíte skutoènos», ¾e je va¹ou úlohou chodi» vo svojej vysnívanej práci. Potom s absolútnou istotou nebudú pre vás ¾iadne kurzy a demon¹trácie, najmä ak ste namiesto toho, aby ste sami za ne zaplatili, budete na nich zodpoveda» ako súèas» ná¹ho podnikania.