Pau alna suma a pokladnica 2015

Je veµa èinností, v ktorých je povinným zariadením pokladnica. Problém vzniká, keï si musíme vybra», aký druh hotovosti chceme dodatoène kúpi». Samozrejme, v¹etko závisí od toho, ktoré ciele budú prijaté. Na opaèných miestach rastú nové rie¹enia a dokonalá vec, ktorú by sme mali urobi», je zhodnoti» na¹e potreby.

Big Bust

Akú fi¹kálnu pokladnicu si vyberiete pre mladú firmu?V tomto byte bude fungova» jednoduché zariadenie so stredne veµkým tovarom. Mal by som by» vybavený alebo spolupracova» s externými zariadeniami, ako je èítaèka èiarového kódu, váha alebo zásuvka na hotovos». V zostávajúcej situácii, napríklad mobilný predaj, bude fungova» úplne nové rie¹enie. Osoba, ktorá dodáva plyn alebo pizzu, napríklad nemô¾e nies» so sebou be¾nú pokladnicu. V tomto prípade je potrebné ma» zariadenie s mno¾stvom nízkych rozmerov. Èo by malo výrazne zahàòa» vá¹ zdroj energie, ako je nabíjateµná batéria a ponuka na nabíjanie v aute. Takéto mobilné registraèné pokladnice majú okrem obvyklej tlaèe fi¹kálnych príjmov aj výkon u¾itoèných funkcií. Musia tie¾ èíta» èiarové kódy a 2D, tlaèi» faktúry alebo dokonca uklada» elektronické kópie potvrdení.

Registraèné pokladne pre dospelých poboèiekPosledným posudzovaným prípadom budú veµké sklady s veµmi bohatým sortimentom. V nich sa zvyèajne stretávate s väè¹ími registraènými pokladnicami s dlhou základòou tovaru a blízkymi zariadeniami ako v úspechoch malých obchodov. Èo je potrebné, je nad platobným terminálom, ktorý zákazníkom uµahèí nákupy. Toto je potrebné vybavenie pre ka¾dý nový obchod.Samozrejme, nie sú to v¹etky druhy práce. Ak máte pochybnosti o tom, ktorá fi¹kálna pokladnica si vybra», je najlep¹ie dohodnú» si stretnutie so svojím výrobcom a zada» mo¾nos». Finanèné úrady v Krakove sú autorizovaným distribútorom a servisným technikom, ktorí majú ¹irokú ¹kálu fi¹kálnych zariadení. So v¹etkou istotou, ka¾dý nájde zariadenie, ktoré povie jeho oèakávania.