Oznamenie pokladnice ako rezervy

https://varico-f.eu VaricoFixVaricoFix - ©peciálna formulácia pre kàèové ¾ily!

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, bufet alebo rýchle obèerstvenie s kazetami, táto polo¾ka je pre vás. Od roku 2015 bude ka¾dá osoba vykonávajúca pohostinskú predajòu v Poµsku, takisto tzv "malá gastronómia" je povinná zaregistrova» predaj prostredníctvom pokladnice bez ohµadu na vý¹ku svojho obratu.

Pri práci v gastronomických kluboch mô¾eme vidie» prvé dva typy zariadení: fi¹kálnu pokladòu, t. J. Nezávislé zariadenie a fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e neobsahuje ani vlastnú klávesnicu. Toto nové rie¹enie je spojené s obrovskými re¹tauráciami alebo re»azcami rýchleho obèerstvenia. Malé priestory nie sú zvyèajne poèítaèové programy na obsluhu zákazníkov na jednotlivých stoloch.Pokladòa pre gastronómiu by mal ma» niektoré základné funkcie, ktoré ho odli¹ujú od be¾nej registraènej pokladnice a pomáha» prácu èa¹níkov a hostiteµov, ako je zvý¹ená pevnos» rozlievania a ¹pinou, trvanlivé batérie rýchlu výmenu papiera, intuitívne a otvorenú podporu pre rýchlu vytlaèi» potvrdenie o kupec, ktorý dychtivo èaká na stôl za jednoduchú dohodu. Ïal¹ím argumentom je mo¾nos» ulo¾i» elektronickú kópiu úètenky, ktorá umo¾òuje ulo¾i» tlaèe napr. Na mape pamäti, èo zlep¹uje ich odchode právne po¾adované 5 rokov.Pokladòa pre gastronomické prevádzky by mali ma» na zreteli optimálne rozmery, èo umo¾òuje jeho prirodzené u¾ívanie na pult alebo na stoloch a pohybuje v¹ade, a tie¾ nový a dostupný dizajn. Softvér nápoj kúpi» hlboký sledovanie predajov a podrobných úètovných èa¹níkov. & Nbsp; Nákup pokladòu prostriedky pre mnoho start-ups nápoj s radom nákladov, a preto je potrebné poznamena», ¾e s pou¾itím radu podmienok mô¾e ma» na najnov¹í projekt úµavy a dosiahol dokonca 90% peòazí. Stojí za to v dostatoènom predstihu, aby sa mohli porozhliadnu» po hotovosti za stravovanie, dúfam, ¾e test a vzdelávanie µudí z obsahu jeho prijatie a dodr¾iavanie programov na obslu¾ných miest re¹taurácie.