Novy liek 4 2002

Kým nový liek nebol úplne bezmocný pre µudí trpiacich du¹evnou chorobou. Pre svadbu, vïaka rozvoju vedy, v modernom bode je aktívna lieèba du¹evnej choroby relatívna a predbieha nielen spiace ochorenie umo¾òujúce resocializáciu chorého, ale vo vybraných prípadoch úplnú lieèbu. Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je mo¾ná, ak je samozrejme splnených niekoµko dôle¾itých podmienok. V prvom rade je veµmi dôle¾ité rozpozna» vadu a nauèi» vás, ako ju lieèi». Príli¹ veµa oneskorenia v konzultácii s lekármi povedie k zhor¹eniu príznakov ochorenia a jeho fungovanie bude musie» ¾i» oveµa dlh¹ie.

Hallu Forte

Pamätajte, ¾e lieèba du¹evných chorôb je stále dlhodobá, preto sa musíte sústredi» na podstatné a èasté prijímanie liekov. Po ukonèení terapie je potrebné si uvedomi», ¾e lieky sa nemô¾u náhle preru¹i», preto¾e by to mohlo dokonca vies» k relapsom ochorenia. Pacientova rodina potrebuje pomoc a servis. Nie je to len výzva, aby ste sa uistili, ¾e pacient berie liek, ale aj dostatok vedomostí o defektoch a umení poskytovania pomoci. Ak u¾ máme povolenie na materiál, ktorý by sa mal robi» poèas lieèby du¹evnej choroby, zamerajme sa na jeden lieèebný fenomén, ako to oèakáva a na èo sa skladá.

Správa pre lekára - nemô¾ete preskoèi» túto fázu. Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by sa mohlo sta», ¾e sa nieèo zlé stane v na¹ej mysli a v sile prijímania pomoci, samotná terapia nezále¾í. Spoèiatku sa v¹ak s nami psychoterapeut len rozpráva, chce vedie» o prvých symptómoch choroby, o ktorých tie¾ verí v ná¹ v¹eobecný blahobyt. Konverzácia s linkou a najbli¾¹ími priateµmi mô¾e by» e¹te potrebná.Aktívna terapia - jej plánom je minimalizova» symptómy alebo celý pokles. Dá sa to urobi» len farmakologickými prostriedkami (tzv. Psychotropmi alebo psychoterapiou.Konsolidácia zlep¹enia - je súèasným ¹tádiom u¾ívania drog po zmiznutí hlavných príznakov ochorenia. Fáza je plán na stabilizáciu slabých a ochranu opätovného výskytu epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾itie stabilizácie a ochrany relapsu ochorenia. Tak mo¾no vidie» aj ¹tádium pomalého vysadenia psychotropných liekov.

Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je chronická a pozostáva z presne definovaných krokov. Preskakovanie jedného z nich mô¾e spôsobi» nebezpeènú recidívu ochorenia.