Nebezpeenu zonu

https://multilanac.eu/sk/Multilan Active - Efektívny spôsob, ako zlepšiť funkciu sluchového orgánu!

V bytoch, v ktorých mô¾e èeli» hrozbe výbuchu plynu, hmly alebo horµavých výparov, musíme pou¾íva» ventilátory odolné voèi výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen reputáciou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje typ takzvanej ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Zariadenie s týmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak schválenie s dávkami registrovanými v tejto smernici je dnes po¾iadavkou pre výrobcov týchto zariadení. Na druhej strane je projektant »a¾obného zariadenia povinný oznaèi» zónu nebezpeèenstva výbuchu a vybra» zariadenie vhodné pre danú miestnos», pokiaµ ide o vykonanú prácu, kedy a veµkos».

Ka¾dý dom, ¾iadny dôvod k èinnosti, by mala by» vybavená nielen v najlep¹ej stave techniky nevyhnutné pre nepretr¾itú prevádzku, ale tie¾ dobrou voµbou »a¾obné zariadenia, ktorá zaistí dôveru a zdravie zamestnancov. Ktorý potrebuje tento druh budov boli navrhnuté tak, priemyselných ventilátorov, ktoré sa vyznaèujú ako vysoké triedy, rovnako ako odpory v nich pou¾ívaných.

We & nbsp; tvár na iné typy zaèínajúce & nbsp; univerzálne fanú¹ikovia priemysel, radiálne a zariadenia pre ¹peciálne aplikácie v dne¹nej aj príklady namontova» odkvapový kuchyne a iné druhy vybavovaní oznaèené "ex" za budovy, v ktorých existuje riziko zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Okrem toho, v návrhu, ktoré sú k dispozícii a mobilné výfukových drevotrieskových dosiek, a vákuové vý»ahy lavice.

Ïal¹ím typom sú axiálne ventilátory na steny a potrubia a modely, ktoré sú urèené na montá¾ na strechu budovy. Stroje sú charakterizované mno¾stvom zaujímavých výkonov a kvality komponentov pou¾ívaných pri ich implementácii.

Väè¹ie systémy na výmenu vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných, gastronomických a vlastných témach sú postavené na zaobchádzaní s ventilaènými jednotkami vybranými tak, aby zahàòali vlhkosti a stupòa zneèistenia ovzdu¹ia z priestorov.