Modna prehliadka

V sobotu bola pripravená expozícia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµkú hodnotu divákom, ktorí uprednostnili skontrolova», èo dizajnéri dokonèili v súvisiacej sezóne. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko osobností, novinárov a politikov.Výstava bola vyèarovaná v najmen¹ích detailoch a plnos» prebehla bez akýchkoµvek preká¾ok. Pri lieèbe by sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Pou¾ívali úplne èestné a jemné tkaniny s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne v háèkovaní. S nimi bola pote¹ením aj vzru¹ená krajka, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívané bikiny. Pre teplé obleèenie navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného pletené klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a krásnymi kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat ¹peciálne pripravených na tento boj. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá chcela zosta» anonymná. Navy¹e bolo vydra¾ených niekoµko odevov z najnov¹ej zbierky. Príjmy z aktuálneho predaja budú pridelené vlastnému sirotincovi. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne ¹»astné a funkèné akcie. Jeho majitelia opakovane zobrazovali svoje vlastné výsledky na predaj a kedysi predmetom aukcie bola aj náv¹teva dobrej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e názov plánuje otvori» internetový obchod, v ktorom by boli k dispozícii zbierky iné ako v stacionárnych objednávkach.Rodinná znaèka obleèenia je jednou z najväè¹ích výrobcov odevov v krajine. Na celom svete je málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v prvom rade to najlep¹ie krajèírky, ¹µachtici a dizajnéri. Z èasu na èas táto spoloènos» predpokladá zbierky v intimite so slávnymi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú samozrejme veµmi zaujímavé, ¾e pred zaèiatkom predaja sú tí, ktorí sú ochotní zaèa» v rannom fronte vo významných frontoch. Tieto zbierky zmiznú v ten istý deò.Výsledky súèasného charakteru z mnohých rýchlych rokov boli veµmi populárne medzi u¾ívateµmi v krajine aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, zdá sa, ¾e nezmieòuje o odmenách, ktoré dovolila, a ktoré dávajú, ¾e zisky majú najväè¹iu hodnotu.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazové obleèenie