Modelovanie vlasovej kozmetiky

Môj bratranec miluje hra» s jej vlasmi, v¾dy ju mô¾ete pohladi», a tie¾ ju èisti». Zároveò je správne zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo dokonale, mô¾e si ¹es»krát usporiada» vrkôèik, dáva» na òu luky na vlasy, alebo ju ¹tiepi. Najviac sa venuje ¹kolským predstaveniam a robí ich. Jej nedávna tvorba Reverend Princesses bola tie¾ zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Po prvé, Mama vyprskla niekoµko prámikov s lukom na nich. Neskôr táto dokonalá dievèina povedala nie, nie, ani raz. Budem vyzera» veµa v riadené vlasy .... tak to zaèalo. Èas riadenia a ich kladenie. Vyzerala krásna ako skutoèná princezná. Ale ako sa to stane s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nemusíte by» znepokojení, ¾e od zaèiatku predstavenia pre¹li takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom ¹týle sa jej to trochu nepáèilo ako "nieeee, nemám rád, v èom nepamätám kráµovnej, èo je ïaleko jej slú¾ka". Po¾adovala nový úèes, pripnula si vlasy ako voµné koky. Keï¾e, ako som písal predtým, máme teraz schopnos» vytvori» si vlasy a zároveò to prebehlo veµmi dobre. Jej matka, na jednej strane, bola tie¾ vytvorená z ïal¹ích dvadsiatich za okamih.

Skontrolujte, kde kúpi» sponky na vlasy