Mobilny zberae prachu

VaricoBooster

Zberaèe prachu sú jednou z najlacnej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka veµkému mno¾stvu aplikácií sa mô¾u odprá¹i» v mechanickom ¹týle, cez telo cez ranu aj pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré sa pou¾ívajú prakticky v ka¾dom priemysle, v ktorom je problém s kontaminovaným vzduchom, ktorý sa vyskytuje poèas výroby.

Najobµúbenej¹ie sú tzv. Zberaèe prachu, ktoré zaèínajú hlavne v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, dokonale spåòajú na¹u hodnotu aj pri extrakcii iných druhov prachu, ako sú plasty, odpadový papier atï. celých výrobných halách, kedy a pre mladých strojov samostatne vyu¾ívali stacionárne jednotky.Priemyselné lapaèe prachu malých rozmerov (tzv. Kazeta sú ïal¹ím prejavom týchto in¹titúcií, o ktorých by sa malo písa». Napriek ich relatívne malej veµkosti predstavujú veµký filtraèný priestor. Dokonale sa zhroma¾ïujú v knihe s tenkým a malým prachom. Rovnako ako kazetové prachové zberaèe, pracujúce s nízkou koncentráciou prachu.Väè¹ie zariadenia (napr. Cyklóny nachádzajú uplatnenie najmä v technológiách, v ktorých ¾ije veµké mno¾stvo erózneho prachu, napríklad v energetike, pri výrobe sypkých stavebných materiálov, v koksárenstve, zlievarni, uhoµnom priemysle atï.Mô¾u ovplyvni» výbu¹nú guµu, èo znamená, ¾e sú vyrobené spolu s pravidlom ATEX. Hlavnými pou¾itiami boli piliny, hobliny, brúsny prach s pilinami rôznych materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie filtraèné zberaèe prachu s modulárnou kon¹trukciou vykazujú silnú sie» a multifunkènos». Je mo¾né kombinova» rôzne formy z hµadiska ich manipulácie, spôsobu vyprázdòovania a èistenia rukávov filtra.Priemyselné zberaèe prachu zohrávajú kµúèovú úlohu: umo¾òujú udr¾a» program a hygienu vo výrobnej hale a v zime obnovi» teplý vzduch v recirkulaènom systéme.