Metalurgia zneeis ovania ovzdu ia

Máme ka¾dodenné vyu¾itie so zneèistením ovzdu¹ia. ©tandardy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO je úzko urèi», aká koncentrácia ¹kodlivých látok v tele je správne, rovnaké je to, ¾e by bolo príjemné na jeho zdravie, a napriek tomu to nebolo de¹truktívne tlak na pôdu a podzemné vody. Hlavnou príèinou vzniku nepriaznivého zlo¾enia atmosféry je èlovek, tradície a rozvoj priemyslu.

Snail Farm

Veµmi dôle¾ité miesto pre dôveru a µudské zdravie je zlo¾enie atmosféry v druhom spôsobe výroby.Smernica ATEX, ktorá pôsobí v èlenských ¹tátoch Európskej únie a reguluje normy zabezpeèujúce bezpeènos» podmienok v knihe vo výbu¹nej atmosfére, ukladá zamestnávateµom mno¾stvo povinností, aby vylúèili riziko výbuchu.Nápoje zo základných po¾iadaviek sú zabezpeèi» dostatoèné vetranie a chráni» nahromadenie nebezpeèných látok vo vzduchu vystavenom mo¾nému zdroju vznietenia.Podnikateµ má dve mo¾nosti: musí zabráni» posúvaniu ¹kodlivých látok v miestnostiach, ako sú prach, plyny, hmly a výpary, ktoré v kombinácii so vzduchom sú výbu¹né zmesi. Nová ponuka má vylúèi» riziko vznietenia, ale vzhµadom na to, ¾e v¹ade dochádza k vzniku v¹adeprítomnej elektrostatickej energie aj jej výbojom - prvé rie¹enie je jednoduch¹ie.Na rozdiel od potrieb podnikateµov sa objavujú nové technológie.Priemyselné zberaèe prachu sú systém na zhroma¾ïovanie prachu, ktorý je veµmi populárny a pravidelne pou¾ívaný spôsob èistenia vzduchu. Priemyselné odsávaèe prachu pou¾ívané v predmetoch sa poèítajú na tvrdé a mokré.Pri zhroma¾ïovaní na ich systémoch prevádzky mô¾eme získa» zariadenia ako:- usadzovacie komory (èerpané zo sily gravitácie,- elektrostatické kolektory suchého prachu (pou¾ívajte elektrostatickú energiu,- cyklóny (s pou¾itím odstredivej sily,- filtraèné kolektory (pou¾ívajú nový typ filtrov.Mokré priemyselné zberaèe prachu pracujú na procesoch oplachovania. Preto sú inou metódou praèky:- s plnením,- bez plnenia,- pena,- s prietokom plynu uzavretím vody.Mno¾stvo dostupných metód filtrácie vzduchu umo¾òuje starostlivos» o zdravie a bezpeènos» µudí v priemysle, ako aj v ka¾dodennom ¾ivote.