Materskej dovolenky z dvoch pracovnopravnych vz ahov

Ka¾dý nakupuje. Spotrebiteµský ¹týl akcie a propagácie, ktoré nás presviedèajú, ¾e potrebujeme silu a ïal¹ie. Kontrolujeme s µuïmi, pre ktorých je determinantom sociálneho ¹tatútu súèas»ou ich majetku. Zdá sa, ¾e je to rýchla stávka a sta» sa shopaholic.

Choroba postihuje hlavne ¾eny a prichádza predov¹etkým do emócií, ktoré vedú k nakupovaniu a príèinám, ktoré robia nakupovanie nápravou pre v¹etky bolesti. Zdá sa, ¾e je to ne¹»astný deò v praxi, praktizuje ¾ivot voµného èasu alebo zmysel vytvára» zbierky, ako sú topánky alebo ta¹ky. Odporúèa sa viac µudí, ktorí hµadajú len príèiny a tr¾by, µudia, ktorí dosahujú nové produkty, ale aj najmenej invazívnu verziu: µudia, ktorí majú radi sledovanie obchodných ponúk (tzv. Window shopping.

Sledujeme Ak vedµa seba príznaky, ktoré by obmedzili l¾i o tom, èo je kúpil, navy¹e k tej sume, po¾ièiava» stále vy¹¹ie èísla nákupy, míòa» peniaze na ïal¹ie výrobky, namiesto platenie úètov, ktoré majú tajné úèty, kupova» predmety a majetok je bez rozbalenia - stojí za to zvá¾i» náv¹tevu lekára, ktorý nám pomô¾e vyda» diagnózu a ukáza» Vám mo¾nú budúcu lieèebnú metódu.

Lieèba zakupoholizmu Krakove je predov¹etkým funkcia nad sebou, zatiaµ èo To isté bude plati» pre zamedzenie reklamy a predaja, nie nosenie kreditné karty, tak¾e plánova» èas, a nie ma» chvíµku na náv¹tevu do obratu a obchodné prostredie. Je tie¾ µahké vytvori» nákupný zoznam a zaplati» za to, èo hµadáte.

©pecialista, okrem problému závislosti, pravdepodobne bude ochotný pohovori» s dôveryhodnou osobou, aby potvrdila fakty a diagnostikovala. Pri koncentrácii na iné návykové stavy sa metóda lieèby mô¾e lí¹i».Zdroj: gabinetyszansa.pl