Masova predajoa

Prevádzkovanie mäsiarstva je typ práce, ktorá vy¾aduje osobitnú starostlivos» o skladovanie sortimentu a súèasne ¹peciálne vybavenie, preto¾e èerstvé mäso a párky mô¾u rýchlo strati» svoje chu»ové výhody a stali sa pokazenými.

Do vybavenia mäsiarne sa nachádzajú chladiace pulty, krájaèe, mäsiarske bloky s efektívnym no¾om a hmotnos»ou.Chladiaci stôl poskytuje produkty s dlhou svie¾os»ou a súèasne vystavuje produkt, aby sa pekne predával. Mal by sa zaobchádza» so správnou úrovòou, aby zobrazený tovar poskytoval zmysel pre hory a plný rozsah a súèasne vám umo¾nil µahko identifikova» výrobky, preèíta» si ich dôstojnos» a cenu. Skvelým rie¹ením je aj vrátenie jednotlivých zlo¾iek, dokonca aj skrátených. Vytvrdené mäso a zdravé mäso by mali by» konzistentné v rôznych èítaèoch alebo veµmi oddelené od seba osobitnou bariérou. V niektorých skladoch mäsa sa tie¾ pou¾ívajú chladiace vitríny, ktoré umo¾òujú vystavenie materiálov vo vertikálnej situácii, napríklad pozastavenie sluèkových sluèiek. Krájaè umo¾òuje zákazníkom nakupova» údené mäsové výrobky vo svojej zvolenej hrúbke plátkov, ktorá je v modernom ¹tádiu ¹tandardom.

Dokonalým programom je vybavenie mäsiarstva aj mlynèekom na mäso, navy¹e ju ocenia mnohí zákazníci, pre ktorých nie je zlo¾enie mletého tela voµné. Váhy by mali by» jasné a zabera» veµký displej, aby zákazník mohol tie¾ skontrolova» jeho indikáciu.

Dôle¾itým prvkom je komora skladu, na ktorej sú namontované mraznièky a chladnièky s definovanou nízkou teplotou, kde sa udr¾ujú zásoby. Nie je mo¾né zobrazi» v¹etky tovary súèasne. Keï je v akomkoµvek maloobchodnom obchode, je veµmi dôle¾ité by» pokladníkom v zmysle zaznamenávania predaja.Zariadenie mäsiarstva by malo ma» jednoduchú ¹truktúru, navy¹e ¾ivú, vyrobenú z jednoduchých bieliacich výrobkov, na ktorých nebudú rás» baktérie a baktérie, ako napríklad nehrdzavejúcej ocele, tvrdeného skla. Nízke náklady na údr¾bu a spoµahlivos» zariadení sú dôle¾ité - investícia do vysokokvalitného vybavenia stojí za to, preto¾e dlhodobé zlyhanie mô¾e vystavi» majiteµa obchodu urèitým stratám.