Mam v umysle otehotnie eo testy

V èase, keï sa sna¾íme s blízkym priateµom pre die»a, je ka¾dý deò nemo¾né poèíta» s radostnou správou. Najviac ochotne, hneï po pohlavnom styku, sme i¹li do lekárne na tehotenský test a vykonali ju, aby sme informovali rodinu a priateµov o blí¾iacom sa roz¹írení rodiny. Èasto je v¹ak pravdepodobné, ¾e okrem dobre plánovaných snáh potvrdil tehotenský test, ¾e poèas tehotenstva neexistuje. Nechcem predpoklada», ¾e doma tehotenský test mô¾e by» nesprávny.

Money Amulet

Po prvé, je potrebné pochopi», pre ka¾dý princíp, ¾e lacné tehotenské testy pracujú v lekárni. Ich správanie je veµmi populárne. Zahàòa hµadanie HCG hormónov (produkovaných vïaka úspechu tehotenstva v moèi. Tehotenské testy sú extrémne k dispozícii a veµmi jemné, preto je potrebné ich riadi» v súlade s pokynmi na prilo¾enom letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e pochádza» z niekoµkých faktorov:

vypr¹ala - rovnaké ako v¹etky nové potraviny, farmakologické alebo dermatologické výrobky, tehotenské testy a nemali by sa pou¾íva» po dátume exspirácie. Je to preto, ¾e jeho hodnoty mô¾u by» naru¹ené a koniec bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - dôraz na tehotenský test nie je len jeho skutoèná príprava a èakacia doba od èasu mo¾ného oplodnenia. Ochorenia ¾ien, jej prostriedky a vek sú tie¾ kµúèové. Vzhµadom k tomu, ¾eny s ochorením oblièiek, przekwitaj±ce na lieky a antidepresíva pre lep¹ie vhµad do formy rad¹ej vzia» ju k ¹pecialistovi, preto¾e v ich prípade, ¾e testovaný mohla otehotnie», na ktoré v skutoènosti neboli stalo,mikropóra - niekedy to súvisí so skutoènos»ou, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, o niekoµko dní neskôr, po jeho opätovnom naplnení, to bolo negatívne. Potom ho mô¾e nazva» oplodneným, ale zaèiatok sa neusadil v maternici. V tomto prípade sa uistite, ¾e sa hlásíte ¹pecialistovi, preto¾e ste mimochodom tehotenstvo,rush - to je najèastej¹ia príèina nedostatkov v tehotenských testoch. Hoci výrobcovia prisahajú, ¾e bude dôle¾ité nájs» tehotenstvo, ¹iesty deò po oplodnení by èlovek mal zisti» dobrú dôle¾itú zlo¾ku: HCG je prvý, ktorý zistí v krvi a a¾ neskôr v moèi. Preto sa uistite, ¾e je lep¹ie èaka» na ïal¹í tý¾deò, aby ste získali viac slobody.

V súèasnosti sú tehotenské testy navrhnuté v 99,9% prípadov tehotenstva. V¾dy pamätajte, ¾e v ¾iadnom prípade nie sú neomylní aj pre väè¹iu slobodu by malo ís» k ¹pecialistovi a plni» ïal¹ie testy. V¾dy v prípade chýb, väè¹ina z nich mô¾e by» to, ¾e test zistí tehotenstvo Nie, nie opaène. Preto ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», mô¾ete cíti» istotu, negatívny výsledok testu.